Caesareai Euszebiosz: Caesareai Euszebiosz egyháztörténete - Ókori Keresztény Írók 3. (Budapest, 2020)

Caesareai Euszebiosz egyháztörténete a keletke­zésekor új világot nyitott meg egy olyan közönség előtt, amely számára ismeretlen volt szinte minden esemény, amiről írt. Ennek nemcsak az az oka, hogy a konstantini fordulatig nem született olyan tudományos igényű mű, ami megfelelhetett volna az antik közönség várakozásainak, hanem az is, hogy Izrael és az egyház élete csupán elszigetelt je­lenség volt a Római Birodalom polgárai számára. Euszebiosz együtt tárgyalja a profán és az üdvtör­ténet eseményeit, de korántsem egyenlő hangsúl­lyal és terjedelemben: a profán történelem mindig alárendelt szerepet játszik, a főszereplő minden körülmények között Isten, aki mindig jelen volt a történelemben, és Krisztus mennybemenetele óta az egyházon keresztül működik. így ő az első, aki nemcsak kronográfiát akart írni, hanem valódi egyháztörténetet. Az általa felállított mérték mind a történetírás, mind pedig a kritikus bibliatudo­mány számára napjainkig nélkülözhetetlen. Szent István Társulat Ókori Keresztény írók CzESAREAI EUSZEBIOSZ EGYHÁZTÖRTÉNETE W H ш .2 £ о N '< X > О uu N ir> О ca ш N LO D LU < LU ai < LO u

Next