Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv - Szent István Kézikönyvek 1. (Budapest, 2000)

A II. Vatikáni Zsinat utáni években is­mét előtérbe került a lelkipásztori te­vékenység fontossága, s egyre többen ismerik fel azt a régen megfogalma­zott igazságot, hogy a jó lelkipásztor egyben jó pszichológus is. Bár e témá­ban külön-külön születtek már irány­adó munkák, de összehasonlító, a két szakterületet együtt bemutató mű ha­zánkban még nem jelent meg. Michael Dieterich kézikönyve öt fő részre tagolódik. Az általános lélektan és a lelki gon­dozás sajátos feladatának leírásával kezdődik, s ehhez kapcsolódóan dol­gozza fel a hittudomány, a lelkipász­torkodás és a lelki gondozás feladat­köreit. A második részben leírja az em­bert lélektani szempontból, kutatja a tanulási folyamatokat, az idegrendszer működését, az emlékezést és a gon­dolkodást. A harmadik részben bemu­tatja, hogyan fejlődik az ember szemé­lyisége, ezen belül részletesen ismer­teti a vallási fejlődés folyamatát. A ne­gyedik részben rátér a lelki elhajlások­ra, leírja a betegségeket, és példák felsorolásával utal a félelem, a dep­resszió keletkezésének lehetőségeire. Az ötödik rész bemutatja, hogyan se­gíthetünk a beteg embereken. A sok konkrét eset ismertetése kiváló tám­pont lehet a lelkipásztori tevékenység során, amit a szerző biblikus-gyógyító lelkigondozásnak nevez, hiszen e mun­ka alapjául keresztény felfogás szerint a Szentírás szolgál zsinórmértékül.

Next