Divald Kornél: A régi Buda és Pest művészete a középkorban. Műtörténelmi és topográfiai tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 41. (Budapest, 1901)

A Szent-István-Társulatról. A Szent-István-Társulat jószellemű, részint népies, részint tudományos könyvek kiadása végett létesült. A Szent-István- Társulat tagjai irányában a következő kötelezettséget vállalta el : 1. Évenkint minden társulati tagot 90 nyomtatott ívre terjedő olvasmányokban részesít. 2. A 90 nyomtatott ívre terjedő könyveket két vagy három részletben a tagok megterheltetése nélkül bérmentve küldi szét. 3. A könyveket nem küldi minden tagnak külön, hanem úgynevezett tiszteleti tagjaihoz, kik minden egyházmegyében, ennek kiterjedése szerint, többen vannak, s kik azon a vidéken a tagok irányában a Társulatot képviselik, a könyveket egyes tagoknak kézhez szolgáltatják, a tagdíjat tőlük átveszik stb. A­ki a Társulat tagjai közé kivan lépni, ha a központban lakik, bejelenti magát a Társulat titkári hivatalánál (Szent­­királyi­ utcza 28. sz.), vidéken pedig azon tiszteleti tagnál, kitől a tagilletményt, vagyis a 90 ívnyi könyveket legkönnyebb úton megkaphatja, vagy plébánosánál, a ki a további utasításokat szívesen megadja. A Társulat rendes tagja tagdíjut évenkint legkésőbb augusztusig befizet 6 korona 30 fillért azon tiszteleti tagnak, kitől a társulati könyveket kapja és a kihez, ha valamely könyvet meg nem kapott volna, a reklamácziót is intézi. -­­a-¡-

Next