Ember, Karl - Székely, Karl: Lehr- und Lesebuch für den 3-4. Jahrgang (Budapest, 1905)

A. Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28 ь. megjelent és a katholikus iskolák számára előirt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ............................................... 18 fill. kis «. ...................................._......... 8G a Egri elemi katekizmus .......................................................... 12 « kis « .......................................................... 32 « 4óder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ................... 42 « « középkorú « « .............. ... 56 « « nagyobb « « ........ kor. 1.06 « Gerely József. Kis képes biblia. I/И. oszt. számára.......___ 50 « « « « I1I/V. « « ... ... 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel.................................................................... 56 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára ... .................... 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ............................................... 40 « b) ЛВС-cs könyvek. Bárány Ignácz. АВС-és könyv ... .......................................... 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. АВС-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 24 « Dreiszigcr Ferencz. Uj magyar АВС-és könyv... .................... 40 « Zelliger József. Magyar АВС-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára ..................................................... ... 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv a kath. népisk. I. oszt. számára 20 « П. « « « II. « « 36 « 1П. ci « « III. <c « 48 « IV. cc cc « IV. « « 60 « V. « « «V/VI. « «kor. 1.28 « Mőcsy-Petrovácz-Watíer. II. olvasókönyv ............................ 48 « III. « ............................. 60 « IV. « (fiúiskolák számára) 88 « IV. « (leányisk. számára) 88 « V. « (fiúiskolák számára) k. 1.44 « Zelliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára _ 90 « Dreisziger-SzámordrSzokoly és Bóvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ...............................................kor. 1.— « Dreisziger-Győrffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára..............................kor. 1.40 « cL) Fali olvasótáblák, fali egyszeregy. Fali táblák a Bárány-Ше АВС-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ............................... « 24.—

Next