Fisch, Robert O.: Sötétségből világosságba. Gondolatok az életről, a szabadságról és a boldogság kereséséről

Fisch Róbert Ottó 1925-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az Eötvös József Gimnáziumban vé­gezte. A II. világháború után - a holo­­kausztot túlélve - visszatért hazájába, és 1953-ban a budapesti Semmelweis Egyetemen általános orvosi diplomát szerzett. Kezdő orvosként Tatabányára került, majd 1956-ban a budapesti Tom­­csányi úti koraszülött otthonban dolgo­zott. Az 1956-os őszi események sodrá­ba kerülve részt vett a Rádió épületénél tartott tüntetésen, majd a Péterfy Sán­dor utcai Kórházban működött, egészen a forradalom leveréséig, mely után me­nekülni kényszerült. 1957-ben az Ame­rikai Egyesült Államokban telepedett le, majd a Minnesotai Egyetemen gyerek­gyógyászatot tanult. 1979-ben az egye­tem professzorává nevezték ki, ezt kö­vetően itt dolgozott egészen 1997-ben történő nyugdíjazásáig. Dr. Fisch nem­zetközileg ismert és elismert orvos. A fe­­nilketonuria (PKU) betegséggel kapcso­latos kutatásaiért, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharcban való részvételéért több elismerésben is része­sült. Előbbiért 2000-ben vitézzé, utób­biért 2002-ben Budapesten díszdoktorrá avatták.

Next