Guardini, Romano: Az imádság iskolájában - A lelki élet mesterei (Budapest, 1988)

ROMANO GUARDINI Az Úr című nagy sikerű műve után most kisebb, de hasonlókép­pen nagy jelentőségű lelki életi írásait adja közre a kiadó. Ez a Guardini-kötet három művet tartalmaz, Az imádság iskolá­ja, A liturgia szelleme és Az Úr imádsága című tanulmányo­kat. Az első alapfokon tanítja az imádság gyakorlatát, a má­sodik az Egyház közös imádsá­gáról és istentiszteletéről szól, a harmadik pedig példát adva a helyes elmélkedésre, legszen­tebb imádságunkat, a Miatyán­­kot mutatja be a lelki életet élők számára. Manapság, amikor az egész világon Guardini műveinek reneszánszáról beszélhetünk, magyar nyelvű lelki életi iro­dalmunkat aligha gazdagíthat­nánk szebb és időszerűbb mun­kával, mint a jelenlegi kötettel. Guardini ugyanis nemcsak ki­váló teológus volt, hanem a lel­ki élet mestere. Ő maga igen korán, még a század elején, fia­talon bekapcsolódott a német liturgikus mozgalomba, amely­nek olyan kiváló tudósai és ani­­mátorai voltak, mint Ildefons Herwegen, Odo Casei, a Maria Laach-i bencés kolostor és Beuron atyái és lelkipásztorai. Tulajdonképpen Ildefons Her­wegen íratta Guardinivel, aki akkor már ismert teológus volt, A liturgia szelleme c. művet. Ez eredetileg előadás-sorozat­nak készült egy katolikus ifjú­sági értelmiségi mozgalom szá­mára. A liturgia híveinek ked­venc olvasmánya volt ez a könyv évtizedeken keresztül, s

Next