Győrffy János: A magyarok története. A katholikus népiskolák felső osztályai számára - Katholikus népiskolai tankönyvek 2. (Budapest, 1905)

k Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VITI., Szentkirályi-utczn 28 b. megjelent és a katholilms iskolák számára előirt i azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) HiHani könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ............................................... 18 fill kis « ._ ......................................... 36 « Egri elemi katekizmus .......................................................... 12 « kis « 32 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára .............. ... 42 « « középkorú « « ................... 56 « « nagyobb « « ........ kor. 1.06 « Gerely József. Kis képes biblia. I/n. oszt. számára.............. 50 « « « « III/V. « « __............ 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel................................ 56 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára ... ... ... ... ... 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ............................................... 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ............................................... 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 24 « Dreisziger Ferencz. Uj magyar ABC-és könyv......................... 40 « Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára .......................................................... 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv a kath. népisk. I. oszt. számára 20 « II. « « « II. « « 36 o III. • « « III. c « 48 o IV. « a a IV. « » 60 « V. « « «V/VI. « «kor.1.28 « Mócsy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv .............................. 48 « m. « ... ............ ... ... 60 « IV. « (fiúiskolák számára) 88 o IV. o (leányisk. számára) 88 » V. « (fiúiskolák számára) k. 1.44 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára 90 » Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ...............................................kor. 1.— « Dreisziger-Györffy-llóvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára..............................kor. 1.40 « d) Fali olvasót&bl&k, fali egyszeregy. Fali táblák a Bárány-féle ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Crudakor 4 80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ... ... ... ... ... ... « 24.—

Next