Győrffy János: Földrajz a katholikus népiskolák számára - Katholikus népiskolai tankönyvek 1. (Budapest, 1906)

A. Szent-István-Társulat könyvkiadóhivati Budapest, VITI., Szentkirályi-utcza 28 b. megjelent és a katholikos iskolák: számára előirt használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ................................................ kis « ................................................ Egri elemi katekizmus ............................................................ kis « ....................................... -................ Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára.................. « középkorú « « .................. « nagyobb « « ......... ko Gerely József. Kis képes biblia. I/Il. oszt. számára ... ... « « « III/V. « « ............ — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szí máFa, képekkel........................................................................ A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata Veszprém-egyházm. népiskolák számára ........................ Németh Gyula. Egyháztörténet ....................:......................... b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ................................................ Mócsy-Petrovácz-Steinbcrger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 i' (kisebb kiadás 5 ii Dreisziger Fcrencz. Uj magyar ABC-és könyv........................ Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kai népiskolák számára ............................................................. c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. L olvasókönyv a kath. népisk. 1. oszt. számár n. « « « ii. « « ni. « « « ni. « « ív. « « « ív. « « V. « « «VATI. » «ko Mócsy-Petrovácz- Walter. H. olvasókönyv .............................. III, « ... ... ... ... ... . IV. « (fiúiskolák számára) IV. « (leányisk. számára) V. « (fiúiskolák számára) 1 7eiliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. katl népiskolák második osztálya számára Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétli iskolák olvasókönyve ..................................................kői Drcisziger-Györffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára.................................kői d) Fali olvasőtfthlák, lall egyszeregy. Fali táblák a Bárány-féle ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ...............................

Next