Győrffy János - Murin Károly: Földrajzi alapismeretek. Trencsénvármegye rövid földrajza. A trencsénvármegyei népiskolák III. osztályú tanulói számára - Földrajzi alapfogalmak (Budapest, 1909)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, Vili., Szentkirdlyi-utcza 28 b. megjelent és a katholikus iskolák számára előirt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Ilittani könyvek. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel —.40, színes képekkel......................................... 52 üli. Róm. kath. kis katekizmus a III.—VI. oszt. számára........ 56 « Egri elemi katekizmus .......................................................... 20 « kis « _ .......................................................... 40 « Gerely József. Kis képes biblia. 1/11. oszt. számára____ ... 40 « c i' « 111/VI. « « ... ... ... 80 í — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel............................................................. ... 56 « Pokorny tí. Kis biblia 1II/VI. oszt. r..................................... 60 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára .............. ... 42 « « középkorú « « ... ... ... ... 56 t A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára ......................... 36 «c Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve................................................ 20 « ■— Róm. kath. szertartástan népiskolák számára. Kötve 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ............................................... 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ... ... .............".................... 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 < (kisebb kiadás o iv) 28 « Dreisziger Ferencz. Uj magyar ABC-és könyv......................... 40 « Kiinda Károly. Hangutánzó ABC és olvasó ........................ 56 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve... .................................................... 50 « Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára .......................................................... 30 « C) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, H olvasókönyv 36, III. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Mócsy-Petrovácz-Walter. H. olvasókönyv 52, III. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv... ... ... ... K 1.60 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára ... .................. ... 90 * Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ... ... ... ....................... ... kor. 1,— « Dreisziger-Győr ffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskoláié számára..............................kor. 1.40 « cL) Fali olvasótáblák, fali ejjyszerejiy. Fali táblák a Bárány-ié\e ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda kor. 4.80 —■ Vászonra huzva, fölaggatásra készen .............................. « 24.—

Next