Győrffy János: Természetrajz. A katholikus népiskolák felső osztályai számára - Katholikus népiskolai tankönyvek 3. (Budapest, 1908)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, Vili., Szentkirályi-utcza 28b. megjelent és a katholikus iskolák számára előirt i ások használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ................................................ 18 fill. kis « ................................................ üli « Egri elemi katekizmus ........................................................... 20 « kis « 32 « Gerely József. Kis képes biblia. 1/11. oszt. számára______ 50 « « « « IU/V. « « ... ___ 80 « — Kómái kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel..................................................................... 56 « — Bibliai képek a még olvasni nem tudó kis gyermekek számára. A «Kis Képes Biblia» képeiből összeállítva _ 20 » Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ................... 42 « « középkorú « « .................... 56 « « nagyobb « « ........ kor. 1.06 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára ......................... 36 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve .............................. _ ......... 20 « Németh Gyula. Egyháztörténet ................................................ 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ................................................ 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 24 « Dreisziger Ferencz. Uj magyar ABC-és könyv......................... 40 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve.......................................................... 50 « Zeüiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára ........................................................... 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, n. olvasókönyv 36, Hl. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K1.28 « M6csy-Petrovácz-Walter. H. olvasókönyv 48, Hl. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leánvisk. sz.) 88, V. olvasókönyv... ............. K 1.44 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára 90 « Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve .................................... ... ... kor. 1.— « Dreisziger-Györffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára...............................kor. 1.40 « d) Fali olvasótábl&k, fali egyszeregy. Fali táblák a .Bárány-féle ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Crudakor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen .............................. « 21.—

Next