Győrffy János: Természettan és vegytan. A katholikus osztatlan népiskolák felső osztályai számára - Katholikus népiskolai tankönyvek 4. (Budapest, 1912)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VITI., Szentkirályi-utca 28b. megjelent és a katholikos iskolák számára előírt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel —.40, színes képekkel ...................................... 52 fill. Róm. kath. kis katekizmus a III.—VI. oszt. számára ........ 56 « Egri elemi katekizmus ........................................................... 20 « « kis « ..................................................... ... 40 « Gerely József. Kis képes biblia. I.—II. oszt. számára ........ 40 « « « « III.—VI. « « ............. 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel................................. ..........................., ... 56 « Pokorny E. Kis biblia ül.—VI. oszt. r. ................................. 60 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára .................. 42 « « középkorú « « ............ ... 56 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve.................. ........................... 20 « — Róm. kath. szertartástan népiskolák számára. Kötve... 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ............................................ 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Tgnácz. ABC-és könyv ................................................ 20 « Brunowszky Rezső. Új ABC-és olvasókönyv a biblia és kate­kizmus elemeivel. Kombinált módszer szerint. Nagy kiadás 509 képpel. Kötve................................................... 52 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiad. 8 ív) 40 « (kisebb kiad. 5 ív) 28 « Dreisziger Ferencz. Új magyar ABC-és könyv....................... 40 « Kiinda Károly. Hangutánzó ABC-és olvasó ....................... 56 « Kúródy Miklós. ABC-és könyv .............................................. 50 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve .................................................... 60 « Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajkú róm. kath. népiskolák számára ........................................................... 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, H. olvasókönyv 36, IH. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Mócsy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv 52, Hl. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv .................. K 1.60 « Zelliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára ............................ 90 « Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ................................................ K1.— « Dreisziger-Györffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára ............................ K 1.40 « Kóródy Miklós. H. olvasókönyv 64 f, in. olvasókönyv 80 I, IV. olvasókönyv 1 kor., V. olvasókönyv.................. K 1.80 « Öveges K. H. olvasókönyv 50 i, III. olvasókönyv.............. 64 «

Next