Kocsis Imre: Lukács evangéliuma - Szent István bibliakommentárok 2. (Budapest, 2007)

Előszó

ELŐSZÓ Lukács evangéliuma a legkedveltebb szentírási könyvek közé tartozik. Az egyház történelme folyamán mindig magára vonta a bibliaolvasók figyelmét. Lukácsot régebben Szent Jeromos nyomán a „művész” és „törté­nész” megnevezésekkel illették választékos előadásmódja és a történeti ér­deklődése miatt. Századunkban a modern szentírástudomány mint „teoló­gust” is egyre inkább értékelni kezdte őt. A biblikusok figyelme az utóbbi időben elsősorban arra a teológiára irányul, amely a harmadik evangélium sajátja, s amely megkülönbözteti azt a többi hasonló jellegű műtől. Kétség­telen, hogy az evangélisták azt a hagyományt foglalták írásba, amely Jézus életében gyökerezik, tehát történeti alapon nyugszik. De az is kétségtelen, hogy az egyes evangélisták egyéni szempontjaik szerint rendezték és átdol­gozták a hagyományból vett anyagot: „egyes részeket kiválogattak, máso­kat egybevontak, vagy az egyházak állapotára való tekintettel fejtettek ki, megtartva továbbra is az igehirdető formát” (Dei Verbum 19.). A kommen­tár készítésekor elsődleges célom az volt, hogy Lukács sajátos teológiai szempontjaira felhívjam a figyelmet. Azt a tanítást kívántam feltárni, ame­lyet az evangélista az olvasói számára kifejezésre akart juttatni, amikor hosszú előkészület után, forrásokra támaszkodva megírta művét (vö. Lk 1,1—4). Az egyes szakaszok magyarázata két lépésben történt. Először a szakasz egészéhez fűztem megjegyzéseket (felépítés, forma, források, eset­leg szövegkritikai és hagyománytörténeti megfontolások), majd az egyes versek értelmezése következett. A szövegmagyarázat folyamán figyelembe vettem az elmúlt évtizedekben folytatott kutatás eredményeit. Mivel egy kommentár keretében lehetetlen minden részletkérdésre és véleményre kitérni, ezért személyes meglátásaim szerint válogattam közöttük. Meg­jegyzem azt is, hogy a görög szövegről nem készítettem önálló fordítást. 5

Next