Mali katekizmus (Budapest, 1909)

Fali táblák a Mócsy-Pctrovácz-Schultz-fé\e ABC-és könyv­höz. (24 lap.) Cruda ..........................................................kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ............................... « 24.— GyÖrffy J. Fali egyszeregy. Cruda 1.20, vászonra felhúzva léczekkel... ....................................................................« 3.20 Fali táblák az Öveges-Wiemann-féle Hangutánzó ABC-hez. 7 tábla. Cruda .................. ....................................... « 1.40 ej Olvasó- és tankönyvek osztatlan Iskolák számára. Mócsy-Petrovácz-Schultz. Első olvasó- és tankönyv az osz­tatlan népiskolák HI/IV. osztálya számára. Egyik év 60 fill. Másik év 60 «------— Második olvasó- és tankönyv az osztatlan népiskolák V/VI. osztálya számára. Egyik év................................ 80 « Másik év................................ 80 « Ember Károly. Olvasó- és tankönyv osztatlan népiskolák HI/VI. osztálya számára ........................................................ 88 « f) Vegyes tantárgyak. Ember K. A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. II. oszt. 20 fill., ül. oszt. 28 fill., IV. oszt. 32 fill., V/VI. oszt............ 32 « Györffy J. Földrajz városi népiskolák IV. osztálya részére 48 fill., ugyanaz V/VI. oszt. részére...................................... 64 « Magyarország története népisk. felsőbb oszt. számára 48 < Mócsy L. Gazdaságtan fiuisk. számára 40 fill., leányisk. sz. 32 « Györffy J. Számtan < s mértan gazdasági ismétlő-isk. sz. 80 a Czike lm e. Háztartástan. Kötve .......................................... 20 a Györffy J. Földrajz kötve 20 fill. Történelem kötve 20 fill. Természetrajz kötve 24 fill. Természettan és vegytan kötve............................................................„........................... 20 a Hámori M. Alkotmánytan kötve................................................. 20 a Bertalan V. Számtan I. füzet (II. oszt.) kötve 20 fill., II. füzet (III. oszt.) kötve. 20 fill., ÍZT. füzet (TV. oszt.) kötve 20 fill., IV. füzet (V—VI. oszt.) kötve................................................. 28 « Uj naplóivek. A/l. minta. Fölvételi napló a róm. kath. kisdedóvódák és mene­dékházak számára. Beliv 32 rovattal, czimiv 24 rovattal. Ára ivenkinf............................................................................... 4 « A/2. minta. Fölvételi napló a róm. kath. népoktatási tanintézetek számára. Beliv 32 rovattal, czimiv 24 rovattal. Ára ivenkint 4 a B/l. minta. Mulasztási napló a róm. kath. kisdedóvódák és gyer­­mekmenedékházak számára. (Egy iv négy gyermek szántára szolgál.) Ára ivenkint .............................................................. 4 « B/2. minta. Előmeneteli és mulasztási napló a róm. kath. nép­iskolák számára. (Egy iv négy gyermek részére szolgál.) Ára 4 « Népiskolai bizonyitványok.........................._................................ 6 * Kimerítő tankönyvjegyzékkel, melyben a német, tót stb. nyelven kiadott tankönyvek is föl vannak sorolva, valamint bevezetés czéljából mutatványpéldányokkal kívánatra ingyen és bérmentve szolgálunk. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom