Pokorny, Emanuele: Malá Biblia. Pre ziakov III.-VI. tried katolíckych elementárnych skol (Budapest, 1912)

MALA BIBLIA PRE ŽIAKOV III.—VI. TRIED KATO­LÍCKYCH ELEMENTÁRNYCH ŠKÔL SPÍSAL EMÁNUEL POKORNÝ S povolením ostrihomskej cirkevnej vrchnosti p. č. 2517. TRETIE VYDANIE V BUDAPEŠTI, 1912. NÁKLADOM SPOLKU SVÄTÉHO ŠTEFANA. Cena 60 halierov. (Pokorný : Kis Biblia tót nyelven.) ŕs

Next