Prónai Lajos: Drámai olvasmányok a középiskolák VI. osztálya számára. Antigone, Coriolanus, A kérők (Budapest, 1912)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KÖZÉPISK. KIADVÁNYAI. Korona Demény Dezső. Alapvető hittan. Harmadik kiadás. Főzve ................... —.88 — Ágazatos hittan. Harmadik kiadás. Fűzve............................................ 1.20 — Erkölcstan. Negyedik kiadás. Fűzve................... ................................... 1.20 — Egyháztörténelem. Második kiadás. Fűzve ... .............................. 1.20 — Katholikus hittan. Középiskolák számára. Az új tanterv alapján át­dolgozta Baumann Antal. Fűzve.......................... ........................... ... 1.60 Demény Dezső és Baamann Károly. Kath. Apologetika. Fűzve _ 1.40 Dr. Demkovits Ágoston. Róm. Kath. Szertartástan középisk. sz. Fűzve 1.20 Gerely József. Római katholikus szertartástan. Nagy kiadás. Középiskolák és képezdék számára. II. kiadás. 68 fametszetű képpel. Fűzve •........... 1.80 Glasz Ferenc. Római katholikus vallástan. Ágazatos hittan. Középiskolák V. osztálya részére. Fűzve ... ... _. .......................................... 1.60 Matuszka Mihály. Katholikus keresztény hittan. A középiskolák V. osz­tálya számára. Fűzve . _ ... ........... ........................................... ... 1.60 — Katholikus keresztény erkölcstan. A középisk. VI. oszt. számára. Fűzve 1.20 Pokomy Emánuel dr. Ó-szövetségi bibliai történetek. Középiskolák hasz­nálatára. VHI. kiadás. 42 illusztrációval és 1 térképpel. Fűzve____ 1.20 — Új-szövetségi bibliai történetek. Középiskolák használatára. 40 illusz­trációval és 1 térképpel. VI kiadás. Fűzve ... .................., ........... 1.20 Schütz Antal dr. Katolikus hittan. Fűzve................................................. 1.40 — Kath. erkölcstan. Fűzve.................................................................................. 1.40 — Katolikus egyháztörténelem. Fűzve................................................................ 1.80 — Kér. kath. hitvédelem. Fűzve ................................................................. 1.40 Ohlyárik Jenő. Katholikus hittan. A középisk. V. oszt. számára. Fűzve 1.80 — Apologetika. Fűzve... _. ... ................................. ._ .................. 1.80 Bartha József dr. Magyar Nyelvtan mondattani alapon. Középiskolák I—II. osztálya számára. Hetedik kiad. (Enged. 45.603/1912. szám alatt.) Fűzve ... ........................... ............................................................ 1.20 — Rendszeres magyar nyelvtan. Közép- és polgári iskolák számára. Harmadik kiadás. (Engedélyezve 115.734/1910. sz. a.) Fűzve ........... 1.40 — A magyar nemzeti irodalom története. Harmadik kiadás. I. kötet. (Engedélyezve 69.920/191Ì. szám alatt.) Fűzve.......................... ... ... 3.60 — Ugyanaz. II. kötet. (Engedélyezve 76.618/1907. szám alatt.) Fűzve ... 3.60 Bartha József dr. és Prònai Antal dr. Stilisztika a középiskolák IV. oszt. számára. IH. kiadás. (Engedélyezve 69.910/1910. sz. alatt.) Fűzve ... 3.20 — Retorika. Középiskolák V. oszt. szám. II. kiad. (Eng. 69.911/1910. sz. a.) 3.20 — Poétika. A középisk. VI. oszt. szám. II. kiad. (Enged. 69.912/1910. sz. min. rendelettel.) Fűzve ... .................................................................... 3.80 Borosay Dávid. Algebra a középiskolák számára. Ötödik kiadás. (Enged. 44.336/1912. sz. alatt.) Fűzve............................................................ 4.20 — Geometria a középiskolák felső oszt. számára. I. rész. Az V—VI. oszt. számára. III. kiadás. (Engedélyezve 29.008/1911. sz. a.)........................... 2.80 — Ugyanaz. II. r. A VH—VIII. osztály számára. Második kiadás. (Enge­délyezve 73.762/1910. sz. alatt.) Fűzve ............................................ 2.20 Cserép József dr. Latin nyelvtan. H. Mondattan a gimnáziumok számára. (Engedélyezve 776/1904. sz. alatt.) Fűzve_ .................................... 2.20

Next