Römisch Katholischer Elementarkatechismus mit de grundzügen der Bible (Budapest, 1907)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VITI., Szentkirályi-utcza 28 ь. megjelent és a katholikus iskolák számára előirt e azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. • a) Hittani könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ............................................... 18 fill. kis « ............. ... .................. 36 « Egri elemi katekizmus ......................................................... 20 « kis « ... .... ... ......................................... 32 « Gerely József. Kis képes biblia. I/Il. oszt. számára ... ... ... 50 « « « « III/V. « « .............. 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel..................................................................... 56 « — Bibliai képek a még olvasni nem tudó kis gyermekek számára. A «Kis Képes Bibliae képeiből összeállítva ... 20 ­Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ................. 42 « « középkorú « « .............. ... 56 « « nagyobb « « ........ kor. 1.06 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára ....................... 36 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve ......................... .............. 20 « Németh Gyula. Egyháztörténet ............................................... 40 « b) АВС-és könyvek. Bárány Ignácz. АВС-és könyv .............................................. 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. АВС-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 24 « Dreisziger Ferencz. Uj magyar АВС-és könyv......................... 40 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve........ ... ............................. ... 50 « Zeitiger József. Magyar АВС-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára .......................................................... 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, П. olvasókönyv 36, HL olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv К 1.28 « Mócsy-Pdrovácz-Walter. П. olvasókönyv 48, Ш. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv.................. К 1.44 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára 90 « Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve .......................................... ... kor. 1.— о Dreisziger- Györffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára..............................kor. 1.40 « d) Fali olvasót&blák, fali egyszeregy. Fali táblák a Bárány-féle АВС-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ............................... a 24._

Next