Taso, Torquato: A megszabadított Jeruzsálem (Budapest, 2013)

Torquato Tasso (1544-1595) nemcsak az olasz, hanem a világkultúra kiemel­kedő alakja is, aki az irodalom szinte valamennyi akkor létező illusztris, tu­dós műfajának kiváló művelője volt, de tartós, máig élő hírnevét elsősor­ban hőseposzának, A megszabadított Jeruzsálemnek köszönheti, melyet 1575- ben fejezett be. A mű témáját a kortársak méltán érezhették aktuálisnak, hiszen Európa és az Oszmán Birodalom harca éppen azokban az években lépett döntő sza­kaszába, azzal a különbséggel, hogy már nem a Szent Sír felszabadítása volt a cél, hanem a mediterrán világ fölötti uralom megszerzése. Az eposz így egyszerre fejez ki történelmi, val­lási és politikai motívumokat. A történet a keresztes háborúk ko­rában játszódik, amikor az egész ke­resztény világ összefog, hogy a Szent Sírt visszaszerezzék a muzulmánok­tól. Bár a háború már hat éve zajlik, a keresztes hadak még nem jutottak el Jeruzsálemhez. Isten akkor elküldi Gábriel arkangyalt a frank vezérhez, hogy vezetésével kezdjék meg a város ostromát. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az eposz, melyben kereszté­nyek és pogányok állnak egymással szemben, tragikus és megható szerel­mek szövődnek, miközben véletlen és csodás események követik egymást.

Next