Vasárnapi kenyerünk „C” év (Budapest, 1985)

\ ./...' -v:*. V_^ «!., •*:"?* ~ y* л ~ '• *■ - - *v* я**"*■ 4r-'* *:-*'* ” ­­'­­V: . \ - r- , , ? U f f\­­Г .»••;. - • ■■ VN ? -.Ы Л U 1 • ; \ . .•• X*- >- / " 4. • - J i \\ - 4\-.- * ||j| — $ „.y ., '

Next