Wilder, Thornton: Sorsom az ég (Budapest, 1947)

TU­ochIsh U­ilder SORSOM AZ ÉG A modern amerikai iro­dalom egyik legizgalma­sabb alakja, egyik úttörő művésze Thornton Wil­der- A magyar közönség jól emlékezhetik világhírű darabjának, az IhA mi­ldős­­városunkénak a sikerére. Ez a darab szakított a színpadi technika hagyo­mányaival s a drámai áb­rázolás szokásos módjai­val, mélyebben és közvet­lenebbül ragadta meg s állította elénk a teljes em­bert s a teljes emberi sorsot. A teljes emberit, te­hát nemcsak a testit, ha­nem a lelkit is, nemcsak a természetest, hanem a természetfölöttit is. Ugyan­ez az igény jellemzi Wil­der világhírű regényét, a „Szent Lajos király híd­­já"-t s ugyanez jellemzi a „Sorsom az ég" izgalmas és merész epikáját. Végig­gondolni és végigélni a dolgokat, teljesen vállalni vi­lágnézetünket: ehhez olyan erő kell s olyan bátorság, mely minduntalan összeüt­közésbe hoz a társadalom­mal, s amely, — mert gyarló emberek vagyunk, —­ minduntalan fonákká válhatik. De fonákságaiban is hősies, esendőségében is emelkedett. A „Sorsom az ég" páratlan humorú s meg­rendítésen mély regény, melyben egy ragyogó, fö­lényes művész nyúl hozzá az életnek ezekhez a bo­nyolult, nagy kérdéseihez.

Next