Zubriczky Aladár: A Kereszténység lényege (Budapest, 1907)

Л J\eresztény Lényege Irta Zubríczky Jlladár dr. egyetemi ny. rendes tanár TARTALOM levezetés Cülönböző nézetek a ke­reszténység lényegéről к különböző nézetek álta­lános bírálata к kérdés helyes föltevése к kérdés megoldása összefoglalás BUDAPEST A Szent-lstván-Társulat k>'adása 1907.

Next