Balogh Péter: Francia jelentésváltozások elemzése. Jelentéstágulások és jelentésszűkülések a francia nyelv kialakulása és fejlődése során - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 22. (Budapest, 2003)

A nyelvi jelentésekre irányuló kutatások egyik legérdekesebb te­rülete a jelentésváltozások vizsgálata, mivel itt a változások fo­lyamata kerül előtérbe, az egyes változások közötti összefüggé­sek alapján. Az újlatin nyelvek a közel kétezer éves nyelvfejlődés­nek és gazdag nyelvemlékeiknek köszönhetően különösen alkalmasak ilyen irányú vizsgálatokra. A Francia jelentésváltozások elemzése című munka a jelentés- változások elemzésére olyan módszert alkalmaz, melyet mindez­idáig elsősorban a szinkrón szemantikai kutatások során használ­nak fel: a jelentés elemekre bontását, vagyis a komponenses elem­zést, amely valójában tökéletesen alkalmas történeti folyamatok ábrázolására is, mivel a változási folyamatok során az egyes állo­másokat összekötő kapcsokat jelentésmozzanatok biztosítják. Egy szinkrón módszer diakrón alkalmazása számos megoldandó prob­lémát vet fel, melyek megoldásához egyes kifejezések meghatá­rozását pontosítani kell, illetve esetenként ki kell terjeszteni. A munka egyik legnagyobb értéke, a magyar könyvpiacon egye­dülálló, mindenképpen hiánypótló Függelék, amely alapot nyújt a további szemantikai kutatásokhoz, mivel közel 1200 jelentésvál­tozáson átment francia szót sorol fel az etimon és a mai jelentés, illetve a változási folyamat egy-egy lényeges állomásának bemu­tatásával a legújabb nyelvtörténeti, etimológiai kutatások eredmé­nyeire építve. A munkát magyar, illetve idegennyelv szakos egyetemi hallga­tókon kívül mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a nyelvek története iránt, továbbá azoknak, akiket érdekel, hogy milyen - gyakran meglepő - összefüggések fedezhetők fel az egyes szavak jelentései között. A szerző az ELTE Francia Tanszékének egyetemi adjunktusa. 1960 Ft SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXII. Balogh Péter FRANCIA JELENTÉSVÁLTOZÁSOK ELEMZÉSE Jelentéstágulások és jelentésszűkülések A FRANCIA NYELV KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE SORÁN TINTA KÖNYVKIADÓ Ы vi 'W N £ и­и о in N О Й vi 'W H z и nJ ы < нн и 3 Б 04 и н 'Ы 0Ц X о о­< 00

Next

/
Oldalképek
Tartalom