Veszprémy László szerk.: Szent István és az államalapítás (Nemzet és emlékezet, 2002)

II. A tudomány műhelyében

BENE SÁNDOR A SZILVESZTER-BULLA NYOMÁBAN. PÁZMÁNY PÉTER ÉS A SZENT ISTVÁN-HAGYOMÁNY 17. SZÁZADI FORDULÓPONTJA Szent István kultuszának középkori és 18. századi nagy fordulataival kimerítően fog­lalkozott a történetírás, az irodalomtörténet-írás, a művészettörténeti és egyháztör­­téneti kutatás.1 Meglepő azonban, milyen kevés figyelem jutott a barokk kor lelemé­nyének, az István által Máriának felajánlott ország, a „regnum Marianum” képzetkö­rének. 2 Holott ennek jelentősége tagadhatatlan, s szembeötlő benne Pázmány Péter meghatározó szerepe (elég arra gondolni, hogy István ünnepe az ő kezdeményezésé­re került be a római breviáriumba) ,3 illetőleg egy első pillantásra különös körülmény: a magyar nemzeti-rendi reprezentáció szolgálatába állított Szent István-kultusz erő­teljes délszláv (horvát) kötődése. A feltűnő tartózkodás oka kézenfekvő. A barokk kultusz elterjesztésében kulcs­szerepe volt az első magyar királyt és utódait apostoli címmel felruházó ún. „Szilvesz­ter-bullának”. Erről a mindenkori magyar királynak (és a mindenkori klérusnak) Rómával szemben rendkívüli jogkört biztosító dokumentumról már a 19. század vé­gén egyértelműen kiderült, hogy hamisítvány, méghozzá (a bullát kritikai vizsgálat alá vető Karácsonyi János széles körben elfogadott feltevése szerint) a bosnyák püs­pök és zágrábi kanonok Marnavics Tomkó János (1580-1637) műve, aki a szöveget VII. Gergely brévéinek és Hartvik püspök Szent István-legendájának elemeiből szer­kesztette össze.4 Karácsonyi János még a kor viszonyaihoz mérve is rendkívül indula­tos kritikával illette azt a Lánczy Gyulát, aki ezek után egyáltalán fel merte vetni, hogy a bulla az 1630-1640-es évek magyar püspökkarának érdekeit szolgálta volna a Kúriával szemben5 - amikor pedig Galla Ferenc 1940-ben gazdagon adatolt monog­ráfiában tárta fel Pázmány és Tomkó szoros, éveken át töretlen kapcsolatának törté-Szent István Szent Imrével, a Mausoleumban (1664) megjelent RÉZMETSZET UTÁN A Szilveszter-bulla nyomában 143

Next