Veszprémy László szerk.: Szent István és az államalapítás (Nemzet és emlékezet, 2002)

II. A tudomány műhelyében

netét,6 a Szilveszter-bulla ügye hosszú időre lekerült az egyháztörténet-írás napirend­jéről. Egyre nehezebbnek tűnt ugyanis elhárítani a következtetést, hogy mivel a bul­­lahamisítás kétségkívül a harmincas években történt, a Kúriával több ízben is konf­liktust vállaló s Tomkóval együttműködő esztergomi érseknek szintén lehetett hozzá köze. A hírhedett falszifikációról utoljára nyilatkozók közül Vizkelety András óvato­san fogalmazva „Habsburg-kezdeményezésre hamisított Pseudo-Szilveszter-bullát” említ,7 Dümmerth Dezső viszont alapvető ellentmondásra hívja fel a figyelmet, mi­kor a bullát nyomtatásban először közlő Inchoffer Menyhért művének erősen pole­mikus, nemzeti, már-már Habsburg-ellenes beállítottságát elemzi.8 Az alábbiakban ­­az újabb egyháztörténeti kutatásokra, főként Molnár Antal, Tóth István György és Tusor Péter eredményeire támaszkodva9 - ennek az ellentmondásnak a feloldására teszek kísérletet. Meggyőződésem ugyanis, hogy nemcsak szűkebben vett egyháztör­­téneti és diplomatikai problémáról van szó. Szent István tisztelete a kora újkori és modern magyar nemzettudat egyik legfontosabb, politikai önazonosságot biztosító eleme. A falszifikált bulla a kultusz történetének csupán egyik összetevője (vélemé­nyem szerint vadhajtása), s Pázmány vagy utódai megítélésének inkább árt, mint használ, ha bármilyen megfontolásból megpróbáljuk elkerülni a kérdés tárgyalását. Pázmány és a Szent István-hagyomány Pázmány pályája elején még nem figyelt fel a protestánsok által elhanyagolt Szent István-hagyományban rejlő ideológiai lehetőségre, arra, hogy a zsidó-magyar párhu­zamra, a választott nép koncepciójára és a wittenbergi történetteológiára alapozott protestáns nemzetképpel szemben az államalapító uralkodó előtérbe állítása egyfajta katolikus nemzeti identitás kialakítását indíthatná meg.10 A harmincéves háború előtt azonban erre mások sem igen gondoltak. Jó példa erre Balásfi Tamásnak Szenei Molnár Alberttel folytatott polémiája. Szenei, a Jubileus esztendei prédikációhoz illesz­tett latin nyelvű Appendixben, a loretói „bálványimádás” ellen ragadott tollat, de a vitát jellemző módon nem a magyar érdekeltségű Szent István-kérdésre, hanem a nem­zetközi porondon jelentkező Mária-kultuszra hegyezte ki. Mindössze „a pápai sötét­ség, zsarnokság és a Krisztus elleni cselszövés egyéb példái között” említette egy fél­mondattal, hogy „a pápa azért küldte Szent Istvánnak az angyali kéz által fabrikált koronát, hogy az később egész Magyarországot Máriához kösse végrendeletével”. Balásfi hosszú és igen szórakoztató értekezésben mutatott rá a „pedagógusnak” titu­lált Szenei latintudásának hiányosságaira, a latin conjunctivus használatának szabá­lyaira, Bonfini szótárral való olvasásának hasznosságára - de egy szóval sem említet­te, hogy például István „apostoli királyi” címe valamiféle aktuálpolitikai töltettel ren­delkezhetne.11 A század közepének katolikus politikai publicisztikájában12 és énekköltészetében13 viszont már szembetűnő s rendkívül hangsúlyos az István- és a Mária-kultusz tuda­tos összekapcsolása, az apostoli királyság gondolatkörének egybefonása a protestán­sok elleni polémiával. Mind a verses anyag, mind a röpiratok teljes mértékben ki­használják a szentkirálykultuszban és az országfelajánlásról szóló legendában, vala­mint az apostoli királyság gondolatában rejlő politikai és egyházpolitikai potenciált: e képzetkörök révén lehetséges a nemzetközi Mária-kultuszhoz úgy kapcsolódni, hogy közben a Rómától nagy mértékben független nemzeti egyház dicsőíttessék, illetve a protestáns eretnekek ellenében fellépni úgy, hogy a Habsburgokkal szemben is érvé­nyesüljön az önálló magyar államiság igénye. Nyilvánvaló, hogy a két határpont, az 1610-es évek vége és az 1650-es évek eleje között keresendő az a fordulat, amelynek során létrejött az ideológiai összetevőknek ez a rendkívül hatékony, több társadalmi réteget is megmozdítani képes elegye, s mint utaltam rá, ebben meghatározó szerepet játszott Pázmány Péter céltudatos kul­144A szentkirály

Next