Coloma, D. Luis: Spanyol képek - Családi regénytár 48. (Budapest, 1906)

Családi ^egénytár. A katholikus művelt közönségnek egy régi vágyát teljesítette a Szent-István-Társulat, midőn Családi Regénytár czím alatt új vállalatot indított, mely a maga nemében egyedül álló hazai irodal­munkban. Regényeket és elbeszéléseket nyújt e vállalatban, a legjelesebb hazai és idegen katho­likus íróktól, de csak oly műveket, melyek a kath. szépirodalom minden követelményének megfelel­nek: kiváló irodalmi becscsel bírnak, de egyszer­smind tiszta erkölcsi légkörben mozognak s valódi keresztény fölfogást tükröznek vissza. Valóban égető szükség is van at+a, hogy a katolikusoknak oly szórakoztató olvasmányaik legyenek, a melyek sem hitüket, sem erkölcseiket nem sértik; melyek szellemüket gyönyörködtetik, de harmóniában is vannak katholikus világnézetükkel és erkölcsi fölfogásukkal. Ezért reméljük, hogy a Családi Regénytár kedvező fogadtatásra talál a katholikus olvasóközönségnél, melynek pártolása csak ösztön­zésül fog szolgálni a minden áldozatra kész Szent- István-Társklatnak, hogy ez új vállalatát minél szélesebb alapokon fejleszsze. A Családi Regény tár 10 íves kötetekben jelenik meg, az egyes kötetek ára csinos angolvászon­­kötésben csak egy korona. A Családi Regénytár kötetei megrendelhetők a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában (Budapest, VIII. kér., Szent­­királyi-utcza 28. sz.), vagy könyvkereskedésében, (Budapest, IV., Kecskeméti-u. 2. szám), valamint minden fővárosi és vidéki könyvkereskedésben. A «Családi Regénytár»-ból megjelentek: 1. és II. kötet. Germaine eszménye: Regény. Irta Montal Mária. Fordította Szentannai. — D’Arbout ezre­des három párbaja. Elbeszé­lés. Irta Beugny d’ Hager ne. Fordította dr. Rada I. III. kötet. Utak az életben. Elbeszélések. Irta Cyprián. IV. kötet. Filemon ezredes. Elbeszélés. Irta C. De Lamiraudie. Ford. A. Vilma. — Hol a boldogság? Elbeszélés. Irta Minna Canth. Finnből fordította Bán A. V. és VI. kötet. Eszter. Eredeti irányregéuy az alkoholizmus ellen. Irta X. . grófnő.

Next