Demény Dezső - Baumann Károly: Katholikus hittan. Középiskolák számára (Budapest, 1906)

I. rész: Alapvető hittan

A vallás ere­dete lehetne emberi, de a vallás tényleg isteni eredetű. Fölosztás : a vallás termé­szetes és ter­mészetfölötti, de természetes vallás soh’sem létezett. Az embernek, mihelyt eszével él, föl kell ismernie, hogy létezését végső sorban egy legfőbb lénynek köszöni, ki alkotott és fönntart minden más létezőt. Természetszerűleg következik ebből, hogy az embernek e legfőbb lényt tisztelnie kell és taná­csos maga iránt jó indulatra, kegyességre bírnia. Ez lehetne alapja a természetes istentiszteletnek és vallásnak. Az ilyen természetes vallás lehetséges, mert a merő észnek követelménye ; tényleg azonban az emberiség nem az észből, hanem a kinyilatkoztatásból merítette a vallást, melyet Isten ismertetett meg az emberrel. Az Isten akarata szerint való vallás tehát nem természetes, hanem természetfölötti, nem az észből, hanem a kinyi­latkoztatásból való. Minden kor és nép megegyező mondája és hagyománya mutatja, hogy minden vallás alapja, bármennyire eltorzítva és elhomályosítva, az ősi isteni kinyilatkoztatás, az első emberpárnak Istennel való társalgása. Igaz vallás. Hittételek. Hitvallások. 2. §. Igaz vallás. Hittételek. Hitvallások. Istennek azon működését, mellyel valamely igazságot az embereknek tudomására hoz, kinyilatkoztatásnak nevezzük. Isten a kinyilatkoztatást a pátriárkák és próféták által adta nekünk és végre legtökéletesebben szent fia Jézus Krisztus által. Istennek ama megismerését és tiszteletét, mely ezen kinyi­latkoztatott igazságokon alapul, kinyilatkoztatott vallásnak nevez­zük. A kinyilatkoztatott vallásnak fönntartását, őrizetét és hirde­tését Isten a keresztény katholikus egyházra bízta. Az egyedül igaz vallás tehát csak a keresztény katholikus vallás, mert ez magának Istennek kijelentett tanítása. A többi vallások mind emberi tanítások, melyek olyan mértékben hamisak, amily mér­tékben ellenmondanak az istenileg kijelentett tanításoknak. A keresztény katholikus egyház a kinyilatkoztatott hitigaz­ságokat tételekbe szokta foglalni, hogy azokat bárki könnyen fölismerhesse és megérthesse és ezeket hittételeknek, vagy dog­máknak nevezzük. Mivel minden dogma egy-egy hitigazságot foglal magában, önkényt érthető, hogy az sohasem változható, mivel az igazság mindig ugyanaz marad. Több dogmát az egyház rövidebb vagy hosszabb imába foglal össze. Mivel az ily imák főképen azon igazságokat fog-

Next

/
Oldalképek
Tartalom