Akadémiai Digitális Archívum

Benkő Loránd: A magyar ly hang története

Budapest, 1953

Károly Sándor: Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában

Budapest, 1956

Imre Samu (szerk.): Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből

Budapest, 1979

Huszár Ágnes: A predikatív viszony szintaktikai kategóriái

Budapest, 1979

Kassai Ilona: Időtartam és kvantitatás a magyar nyelvben

Budapest, 1979

Kiss Jenő: Mihályi tájszótár. Rábaköz

Budapest, 1979

Imre Samu - Szathmári István - Szűts László (szerk.): A magyar nyelv grammatikája. A magyar nyelvészek 3. nemzetközi kongresszusának előadásai

Budapest, 1980

Mokány Sándor: Magyar szófejtések

Budapest, 1980

Guskova, Antonina: A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben

Budapest, 1981

Lengyel Zsolt: Tanulmányok a nyelvelsajátítás köréből

Budapest, 1981

Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata

Budapest, 1981

Kontra Miklós: A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel „elangolosodó” orvosi nyelvünkre

Budapest, 1981

Melich János: Dolgozatok 1. köt.

Budapest, 1957

Sinor Dénes: Tanulmányok

Budapest, 1982

Farkas Vilmos: A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése

Budapest, 1982

Jakab István: A magyar igekötő szófajtani útja

Budapest, 1982

Benkő Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében

Budapest, 1982

Balázs Judit: A ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében

Budapest, 1982

Horváth Katalin: Transzformációs csoportok a magyarban

Budapest, 1983

Kiss Katalin: A magyar mondatszerkezet generatív leírása

Budapest, 1983

Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról

Budapest, 1983

Gáspári László: A századvégi novella lirizálódásáról

Budapest, 1983

Gósy Mária: Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében

Budapest, 1984

Bánhidi Zoltán: A magyar összetett igealakok jelentéstörténete

Budapest, 1957

Kiss Jenő: A pingvintől a kolibriig. Egzotikus madarak magyar nevei

Budapest, 1985

Olaszy Gábor: A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítö elemeinek szerkezete és szintézise. A számítógépes beszédelőállítás néhány kérdése

Budapest, 1985

Heltainé Nagy Erzsébet: Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban

Budapest, 1986

Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás

Budapest, 1987

Vértes O. András: Bevezetés a magyar hangstilisztikába

Budapest, 1987

Somogyi Magda, T.: A passzív igetövek leíró vizsgálata a magyarban

Budapest, 1987