Akadémiai Digitális Archívum

[1] Benkő Loránd: A magyar ly hang története

Budapest, 1953

[2] Hajdú Péter: A magyarság kialakulásának előzményei

Budapest, 1953

[3] Deme László: A magyar nyelvjárások néhány kérdése

Budapest, 1953

[4] Benkő Lóránd: Helyesírásunk időszerű kérdései

Budapest, 1955

[5] Czeglédy Károly - Hajdú Péter (szerk.): A magyar őstörténet kérdései. A Magyar Nyelvtudományi Társaság vitaülése 1953. december 1.

Budapest, 1955

[6] Pais Dezső: A magyar ly hang kérdéséhez

Budapest, 1955

[7] Horváth János: Vitás verstani kérdések

Budapest, 1955

[8] Lakó György: Északi-manysi nyelvtanulmányok

Budapest, 1956

[9] Fábián Pál (szerk.): A „helyesírásunk időszerű kérdései” vitája. A Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Bizottságában 1955. október 27-én

Budapest, 1956

[10] Károly Sándor: Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában

Budapest, 1956

[11] Melich János: Dolgozatok 1. köt.

Budapest, 1957

[12] Bánhidi Zoltán: A magyar összetett igealakok jelentéstörténete

Budapest, 1957

[13] Berrár Jolán: Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből

Budapest, 1957

[14] Tompa József: A névszói kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe

Budapest, 1957

[15] Hexendorf Edit: Szótanulmányok a szellemi élet középkori magyar kifejezésanyagának köréből

Budapest, 1958

[16] Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban

Budapest, 1958

[17] Benkő Lóránd (szerk.): Magyar hangtani dolgozatok. Tanulmánygyűjtemény

Budapest, 1958

[18] Fónagy Iván: A hangsúlyról

Budapest, 1958

[19] Papp László: XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása

Budapest, 1959

[20] Deme László: A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez

Budapest, 1959

[21] Király Péter: Ismeretlen magyar glosszák. Jászói, zirci, nagyvátyi glosszák

Budapest, 1959

[22] Inczefi Géza: Szeged környékének földrajzi nevei

Budapest, 1960

[23] Berrár Jolán: A magyar hasonlító mondatok a XVI. század közepéig

Budapest, 1960

[24] Gombocz Zoltán: Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink

Budapest, 1960

[25] Papp László: Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában

Budapest, 1961

[26] Büky Béla: A fővárosi keresztnévadás hatóerői

Budapest, 1960

[27] Kázmér Miklós: A magyar affrikátaszemlélet

Budapest, 1961

[28] Karácsony Sándor Zsigmond: Személyneveink 1500-tól 1800-ig

Budapest, 1961

[29] Antal László: A magyar esetrendszer

Budapest, 1961

[30] Pais Dezső: SZER - Egy szószervezet szétágazásai a magyarban és más finnugor nyelvekben / Pais Dezső

Budapest, 1962