Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet - nyelvhasználat

Budapest, 2007

Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban

Budapest, 2007

Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek

Budapest, 2007

Frenyó Zoltán: Filozófiai kultúra. Válogatott írások

Budapest, 2008

Vászolyi Elek - Lázár Katalin: „Sudár fenyő nőtt az erdőn”. Énekek a Komiföldről

Budapest, 2008

Daczi Margit et al. (szerk.): Ezerarcú humor

Budapest, 2008

Tátrai Szilárd et al. (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Budapest, 2008

Cvetajeva, Marina: A művészet a lelkiismeret fényénél. Esszék

Budapest, 2008

Ágoston Mihály: Kézikönyv a magyar médiamondatról. Anyanyelvű kommunikációnk hitele

Budapest, 2008

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés

Budapest, 2008

László Kálmán: Papers from the Mókus Conference

Budapest, 2008

Gecső Tamás - Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen. Az alkalmazott nyelvészet dimenziói

Budapest, 2008

Banczerowski, Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban

Budapest, 2008

Lengyel Zsolt: Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.

Budapest, 2008

Keszler Borbála -, Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

Budapest, 2009

Haader Lea - Horváth László (szerk.): Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből

Budapest, 2008

Mazurka Károly: Szuhogyi palóc tájszótár

Budapest, 2008

Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe

Budapest, 2009

Lengyel Zsolt - Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás - beszédprodukció - beszédpercepdió

Budapest, 2009

Fata Ildikó: Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der wissenschaftlichen Theorie und Praxis. A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban

Budapest, 2009

Frank Tibor - Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón

Budapest, 2009

Duro, Blažeka - Nyomárkay István - Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár. Rječnik pomurskih hrvata

Budapest, 2009

Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák. Nyelvünk görök és latin eredetű szavai

Budapest, 2009

Orsós Anna - Kálmán László: Beás nyelvtan

Budapest, 2009

Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe. Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja?

Budapest, 2009

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai

Budapest, 2009

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek

Budapest, 2010

Borbély Anna et al. (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4-6.

Budapest, 2009

Gecső Tamás et al. (szerk.): Ti és Mi. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás

Budapest, 2010

Balaskó Mária et al. (szerk.): Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben

Budapest, 2010

Honti László (szerk.): A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság

Budapest, 2010

Vargha Katalin (szerk.): Magyar találós kérdések. 19. századi szövegek antológiája

Budapest, 2010

Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban

Budapest, 2010

Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I.

Budapest, 2010

Litovkina Anna, T. et al. (szerk.): A humor dimenziói

Budapest, 2010

Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal

Budapest, 2010

Dobos Csilla (szerk.): Szaknyelvi kommunikáció

Budapest, 2010

Bárdosi Vilmos - Kiss Gábor (szerk.): Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére

Budapest, 2010

Gecső Tamás - Kiss Zoltán (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései

Budapest, 2011

Csernicskó István et al. (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére

Budapest, 2010

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban

Budapest, 2010

Gelencsér Katalin, B.: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme. Művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok

Budapest, 2010

Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió. Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok

Budapest, 2011

Horváth Péter Iván: A szakfordítások lektorálása. Elmélet és gyakorlat

Budapest, 2011

Minya Károly: Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata

Budapest, 2011

Brassai Sámuel: A magyar mondat

Budapest, 2011

Navracsics Judit - Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II.

Budapest, 2011

Csizér Kata et al. (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás. A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban

Budapest, 2011

Hunyadi László (szerk.): Rekurzió a nyelvben. I. Prozódiai megközelítés

Budapest, 2011

Bánréti Zoltán (szerk.): Rekurzió a nyelvben. II. Neurolingvisztikai megközelítés

Budapest, 2011

KBART