Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Szathmári István: A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig

Budapest, 2005

Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében

Budapest, 2005

Litovkina Anna , T. - Mieder, Wolfgang: „A közmondást nem hiába mondják”. Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról

Budapest, 2005

Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük… A tulajdonnév a nyelven és a természetben

Budapest, 2005

Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből

Budapest, 2005

Minya Károly: Rendszerváltás - normaváltás. A magyar nyelvművelés története, elevi és vitái 1989-től napjainkib

Budapest, 2005

Szirmai Mónika: Bevezetés a korpusznyelvészetbe

Budapest, 2005

Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben. Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben

Budapest, 2005

Kálmán László - Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba

Budapest, 2005

Péter Mihály: Nyelv, stílus, költői beszéd. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2005

Varga Márta, H.: A magyar fosztó- és tagadóképző

Budapest, 2006

Alberti Gábor: Matematika a természetes nyelvek leírásában

Budapest, 2006

Klaudy Kinga (szerk.): Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott nyelvészeti tanulmányai

Budapest, 2006

Huszár Ágnes (szerk.): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig. Szociolingvisztikai olvasmányok magyar nyelven

Budapest, 2006

Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése

Budapest, 2006

Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből

Budapest, 2006

Őrsi Tibor: French linguistic influence in the cotton version of Mandeville's Travels

Budapest, 2006

Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia

Budapest, 2006

Hegedűs Rita - Nádor Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv - Hungarológiai alapismeretek

Budapest, 2006

Kálmán László (szerk.): KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére

Budapest, 2006

Simonffy Zsuzsa: L'un et le multiple

Budapest, 2006

Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban

Budapest, 2006

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok

Budapest, 2006

Szűcs Tibor: A magyar vers kettős nyelvi tükörben

Budapest, 2007

Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

Budapest, 2005

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból

Budapest, 2007

Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás

Budapest, 2007

Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése

Budapest, 2007

Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok

Budapest, 2007

Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai

Budapest, 2007

Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen. Versek megformáltságának megközelítése kreatív gyakorlatokkal

Budapest, 2006

Domonkosi Ágnes et al. (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről

Budapest, 2007

Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben

Budapest, 2007

Kicsi Sándor András: Szószemantika

Budapest, 2007

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet - nyelvhasználat

Budapest, 2007

Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban

Budapest, 2007

Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek

Budapest, 2007

Frenyó Zoltán: Filozófiai kultúra. Válogatott írások

Budapest, 2008

Vászolyi Elek - Lázár Katalin: „Sudár fenyő nőtt az erdőn”. Énekek a Komiföldről

Budapest, 2008

Daczi Margit et al. (szerk.): Ezerarcú humor

Budapest, 2008

Tátrai Szilárd et al. (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Budapest, 2008

Cvetajeva, Marina: A művészet a lelkiismeret fényénél. Esszék

Budapest, 2008

Ágoston Mihály: Kézikönyv a magyar médiamondatról. Anyanyelvű kommunikációnk hitele

Budapest, 2008

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés

Budapest, 2008

László Kálmán: Papers from the Mókus Conference

Budapest, 2008

Gecső Tamás - Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen. Az alkalmazott nyelvészet dimenziói

Budapest, 2008

Banczerowski, Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban

Budapest, 2008

Lengyel Zsolt: Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.

Budapest, 2008

Keszler Borbála -, Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

Budapest, 2009

Haader Lea - Horváth László (szerk.): Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből

Budapest, 2008

KBART