Martin Opitz Kiadó

A Martin Opitz Kiadó 2003-ban alakult, kifejezetten tudományos könyvek kiadására. Tevékenységünket kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek palettánkon. A történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika egyaránt megjelenik témáinkban. A műfajokat tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a művészeti album és a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is.

Az elmúlt 18 évben több sorozatot is indítottunk. Kifejezetten régészeti témájú az Opitz Archaeologica, amelynek 2023-ban a 25. kötete látott napvilágot meg, témái között az őskor, az ókor, az avar és honfoglaláskor mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. Bár korábban is jelentős számban adtunk ki pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, a 2018-ban indított Opitz Numismatica sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szántuk, amelynek egyes kötetei a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. A TérTár (TÉRformák–TÁRsadalomformák) építészetszociológia tanulmánygyűjteménynek indult, de az eddig megjelent 10 kötetben már önálló monográfia is helyt kapott. A Dimenziók egy hosszú távra tervezett konferenciasorozat előadásainak megjelentetésére született meg. 2019-ben indult az Opitz Historiae Artium, amelyben művészettörténeti tematikájú monográfiák kapnak megjelenési lehetőséget. Szintén művészettörténeti sorozat a Thesaurus Mediaevalis, amelyet kiadónk gondoz. 2023-ban indult útjára legújabb sorozatunk a Lelelek és veretek, amely a régészet, a numizmatika és a gazdaságtörténet közös erdeményeit közvetíti. Adatbázisunkban törekszünk rá, hogy a legújabb könyveink is a lehető leghamarabb elérhetőek legyenek.

Könyvek

Révész László - Wolf Mária (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára

Szeged-Budapest, 2013
Régészet, Történelem

Ridovics Anna: Történelem pipafüstben

Budapest, 2019
Művészettörténet, Történelem

Ring Orsolya: A Nemzeti Színház-kép változásai és változatai a késői Kádár-korszakban

Budapest, 2019
Építészet, Helytörténet, Társadalomtörténet, Történelem

Sárkány Péter - Tamáska Máté (szerk.): A tanulás helyei: iskolaépítészet

Budapest, 2017
Építészet, Szociológia

Simonyi Erika: 10–14. századi települések Magyarországon és a régió Árpád-kori kerámiája

Budapest, 2020
Régészet, Történelem

Skorka Renáta: A gölnici bányajog

Budapest, 2020
Történelem

Skorka Renáta - Weisz Boglárka (szerk.): Pillanatképek a magyar középkorból

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Művészettörténet, Régészet, Történelem

Soltész Ferenc Gábor - Soltész Márton: Numizmatikai kalandozások az Árpád-kortól napjainkig

Budapest, 2021
Művészettörténet, Numizmatika, Történelem

Solymosi László: Szakrális rendeltetésű szolgálónépek az Árpád-kori Magyarországon

Budapest, 2022
Történelem

Solymosi László: Az Árpád-kori veszprémi püspökök oklevelei

Budapest, 2021
Történelem

Suba Katalin: A zalavári bencés apátság 11. századi kőfaragványai

Budapest, 2021
Művészettörténet

Suba Katalin: 11. századi kőfaragványok a pilisi apátság területéről

Budapest, 2022
Művészettörténet

Türk Attila - Sudár Balázs (szerk.): „Hadak útján”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája . Absztraktkötet

Budapest, 2019
Régészet, Történelem

Szakács Béla Zsolt: Árpád-kori építészet a Dunántúlon

Budapest, 2021
Művészettörténet

Szalontai Csaba: „Hát atyámfia a muzeum nem komédia”. A szentesi múzeum történetének első 70 éve a korabeli sajtó

Budapest, 2021
Helytörténet, Régészet

Szalontai Csaba: Szeged születése. Megtelepedés a szegedi tájban a város alakulásáig

Budapest, 2019
Földrajz, Régészet, Történelem

Szabó Ágnes: Bethlen Kata asszonyköre könyvtárainak rekonstrukciója

Budapest, 2023
Irodalomtudomány, Könyvtártudomány

Székely Melinda: Pacatus dicsőítő beszéde Theodosius császárhoz

Budapest, 2019
Forráskiadás, Történelem

Szemán Attila: In necessitate… A Rákóczi-szabadságharc időszakának „labanc” szükségpénzei

Budapest, 2003
Numizmatika, Történelem

Szende Katalin - Uhrin Dorottya - Vadas András (szerk.): A történelem asztalánál

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Szőke Béla Miklós: Zalavár-Rezes

Budapest, 2023
Régészet, Történelem

Takács Imre: Az esztergomi Porta speciosa

Budapest, 2020
Művészettörténet

Takács Imre (szerk.): Művészettörténeti tanulmányok Tóth Sándor emlékére

Budapest, 2019
Művészettörténet

Takács Miklós: Partes inferiores. Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről

Budapest, 2021
Helytörténet, Régészet, Történelem

Tamáska Máté: A vidéki tér emlékezete

Budapest, 2011
Építészet, Szociológia

Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén

Budapest, 2013
Építészet, Szociológia

Tamáska Máté (szerk.): Változó szerepek, változó városképek. Kassa és Miskolc a 20. században

Budapest, 2019
Építészet, Szociológia, Urbanisztika

Tamáska Máté - Kocsis János Balázs (szerk.): Modell vagy külön út: Bécs szociális építészete

Budapest, 2018
Építészet, Szociológia, Urbanisztika

Tamáska Máté (szerk.): Kockaház. A 20. század vidéki háztípus

Budapest, 2021
Építészet, Szociológia

Tari Edit - Tóth Endre (szerk.): Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70 éves születésnapjára

Esztergom-Budapest, 2012
Régészet, Történelem

Tihanyiová, Monika: A Csetnekiek. Kultúrtörténeti és gazdaságtörténelmi barangolások Felső-Gömörben

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Tolnai Gergely: Palánkvárak Magyarországon

Budapest, 2011
Régészet, Történelem

Tompos Lilla: Hatások – Jelek – Irányok. A magyarországi öltözetek és jelentéstartalmuk változása a 16–20. században

Budapest, 2022
Művelődéstörténet, Történelem

Tóth Csaba: Bardus, grossus, florenus. Pénzverés az Anjouk Magyarországán

Budapest, 2020
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba: Pénzek színes világa

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba: Anjou-kori magyar pénzek katalógusa / Catalogue of the coinage of Angevin period

Budapest, 2023
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba: Erdély pénzei. A Lysimachos-aranyaktól a gyulafehérvári veretekig

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba - Kiss József Géza: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa II. Az anonim denárok kora

Budapest, 2018
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba - Kiss József Géza: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa III. II. Andrástól Ottóig

Budapest, 2020
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba - Kiss József Géza - Fekete András: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I. (Szent) Istvántól Imréig

Budapest, 2018
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba - Ulrich Attila: Az újfehértói aranyéremkincs

Budapest, 2007
Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth Csaba (szerk.): Sanctus Ladislaus in Nummis. Szent László alakja a magyar numizmatikában

Budapest, 2019
Művészettörténet, Numizmatika, Régészet, Történelem

Tóth István: Mithras Pannonicus. Esszék

Budapest-Pécs, 2003
Vallástudomány

Trogmayer Ottó: A ló féktávolsága

Budapest, 2009
Publicisztika, Régészet

Trogmayer Ottó: Eszi, nem eszi

Budapest, 2009
Publicisztika, Régészet

Trogmayer Ottó: Régészeti furcsaságok, csacskaságok, marhaságok

Budapest, 2012
Publicisztika, Régészet

Trugly Sándor: A Komárom-hajógyári avar temető és telep

Budapest, 2009
Régészet, Történelem

Türk Attila (szerk.): I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról

Budapest, 2021
Régészet, Történelem

Valter Ilona: „Tekintsd e művet, Isten”. A zsámbéki premontrei templom és kolostor története

Gödöllő-Budapest, 2023
Helytörténet, Művészettörténet, Régészet, Történelem

Varga Szabolcs (szerk.): Elsüllyedt Mohács. Újabb tanulmányok a mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeiből

Budapest, 2023
Antropológia, Földrajz, Régészet, Történelem

KBART