Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Irodalomtudomány

Bakó Endre: Kiss Tamás

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Bakonyi István: Bella István

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Balogh Magdolna: Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép- és Kelet-Európában

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Balogh Magdolna - Berkes Tamás - Krasztev Péter: Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Bél Mátyás: Bél Mátyás levelezése

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Berkes Tamás: A cseh eszmetörténet antinómiái

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Berkes Tamás (szerk.): Keresztirányok. Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: Katona József Monográfia

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Bodnár György: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bodnár György: Kaffka Margit

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bodor Pál (Diurnus): Apám könyve. Haldoklás anyanyelven

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Boka László: Peremek és középpontok

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Debreczeni Attila (szerk.): Szentjóbi Szabó László összes költeményei

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Déri Balázs - Kovács Ilona - Tüskés Gábor (szerk.): II. Rákóczi Ferenc Meditációi

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Dr. Holló Imre - Erdélyi Lajos: Palackposta az utókornak

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Enikő Békés (szerk.): Janus Pannonius: Válogatott bibliográfia

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Erdődy Edit: Mándy Iván

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Fenyő Ervin (szerk.): Széchenyi választása. Széchenyi István és Seilern Crescence levelezése I, 1825–1837

Fordító: Kajtár Mária et al.
Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Flusser, Vilém: Az írás. Van-e jövője az írásnak?

Fordító: Tilmann J. A. - Jósvai Lídia
Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Fráter Zoltán: Áprily Lajos

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Gergye László (szerk.): Kazinczy Ferenc összes költeményei

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Gránicz István: A nyelvészeti poétika útjai és lehetőségei

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Gyöngyösi István: Márssal társolkodó Murányi Vénus

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Hopp Lajos: Az „antemurale” és „conformitas” humanista eszméje a magyar–lengyel hagyományban

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Horváth Iván - Tverdota György: Miért fáj ma is? Az ismeretlen József Attila

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. XX. század

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Jankovics József - Németh S. Katalin (szerk.): Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Jankovits László: Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

József Attila: Az istenek halnak, az ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről (Budapest, 1930)

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Kálmán C. György (szerk.): Az értelmező közösségek elmélete

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Kappanyos András: Kétséges egység. Az Átokföldje, és amit tehetünk vele

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Karafiáth Judit - Tverdota György (szerk.): Acclimater l’autre. La traduction littéraire et son contexte culturel

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Kecskeméti Gábor: Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Kemény Gábor: Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Kiss József (szerk.): Petőfi-adattár III.

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Klaniczay Gábor - Kőszeghy Péter (szerk.): Klaniczay Tibor: Stílus, nemzet és civilizáció

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Komlovszki Tibor: A Balassi-vers karaktere

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Kőbányai János: Riport

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Zrínyi Miklós válogatott levelei

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Rózsakoszorú

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter (szerk.): Gyöngyösi István: Csalárd Cupido

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Kőszeghy Péter et al. (szerk.): Gyöngyösi István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága – Palinódia (Kesergő Nimfa) Régi

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Kulcsár Péter: Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas pertinentiis ab initiis usque ad annum 1700 / A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Lengyel Balázs: Két sorsforduló. Válogatott esszék

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Lukácsy Sándor: A végtelen jövő. Irodalmi tanulmányok

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Lukácsy Sándor (szerk.): Mi tilt jobbakká válnotok? Vörösmarty élete és kora

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

KBART