Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Jogtudomány

Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás

Budapest, 1998
Jogtudomány

Adler, Freda - Mueller, Gerhard O. W. - Laufer, William S.: Kriminológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Bódig Mátyás - B. Varga Éva
Budapest, 2000
Jogtudomány

Balogh Ágnes - Tóth Mihály szerk.: Magyar büntetőjog. Általános rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2010
Jogtudomány

Bándi Gyula: Környezetjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Benacchio, Giannantonio: Az Európai Közösség magánjoga. Polgári jog, kereskedelmi jog (Osiris tankönyvek)

Fordító: Földi András - Csizmazia Norbert
Budapest, 2003
Jogtudomány

Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per

Budapest, 2017
Jogtudomány

Bódig Mátyás: Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata. Opponensek (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Fordító: Zsidai Ágnes
Budapest, 2003
Jogtudomány

Boytha Györgyné - Hargita Arpád - Sárai József - Tóth Tihamér szerk.: Versenyjogi esetek. Az Európai Bíróság gyakorlata (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Christie, Nils: Büntetésipar. A nyugati stílusú gulagok felé (Osiris könyvtár - Jogtudomány)

Fordító: Zalotay Melinda
Budapest, 2004
Jogtudomány

Coing, Helmut: A jogfilozófia alapjai (Osiris tankönyvek)

Fordító: Szabó Béla
Budapest, 1996
Jogtudomány

Cs. Kiss Lajos - Karácsony András szerk.: A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége. Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából (Jogfilozófiák)

Fordító: Cs. Kiss Lajos et al.
Budapest, 1994
Jogtudomány

Csőke Andrea: Csődjog 1993

Budapest, 1993
Jogtudomány

Degré Alajos: Válogatott jogtörténeti tanulmányok (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2004
Jogtudomány

Dezső Márta - Vincze Attila szerk.: A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Jogtudomány

Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Millenniumi Magyar Történelem)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Erdei Árpád et al.: A praxistól a kodifikációig. Csemegi Károly emlékére, 1826-1899 (Jogtörténeti értekezések - Bibliotheca Iuridica)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Erdő Péter: Egyházjog a középkori Magyarországon

Budapest, 2001
Jogtudomány

Erdősy Emil - Földvári József - Tóth Mihály: Magyar büntetőjog. Különös rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Jogtudomány

Farkas Akos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Fazekas Marianna szerk.: Közigazgatási jog - különös rész. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2011
Jogtudomány

Ficzere Lajos - Forgács Imre szerk.: Közigazgatási jog. Különös rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Ficzere Lajos - Forgács Imre szerk.: Magyar közigazgatási jog. Különös rész. Európai uniós kitekintéssel

Budapest, 1999
Jogtudomány

Ficzere Lajos szerk.: Magyar közigazgatási jog. Általános rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Jogtudomány

Forgács Imre: Mégsem éjjeliőr? Az európai kormányzás esélyei és a pénzügyi válság

Budapest, 2009
Jogtudomány

Forgács Imre szerk.: Gazdasági szektorok és jogharmonizáció (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Föglein Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon, 1944-1949 (Jogtörténeti értekezések - Bibliotheca Iuridica. Publicationes Cathedrarum)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Földes Gábor: Adójog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Jogtudomány

Földes Gábor szerk.: Pénzügyi jog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Földvári József: Magyar büntetőjog. Általános rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Gerelyes István szerk.: A NATO szerződései a magyar jogrendszerben. Dokumentumgyűjtemény

Budapest, 2001
Jogtudomány

Gil Ibánez, Alberto J.: A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása. A nemzeti és az európai közigazgatások szerepe (Magyarország az Európai Unióban)

Fordító: Szilágyi István
Budapest, 2000
Jogtudomány

Gönczi Katalin: Magyarok az amerikai Legfelsőbb Bíróság előtt (Jogtörténeti értekezések)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Görgényi Ilona: A viktimológia alapkérdései

Budapest, 2001
Jogtudomány

Gyulavári Tamás - Könczei György: Európai szociális jog (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Jogtudomány

H. Szilágyi István: A jogi antropológia főbb irányai. Történeti és elméleti vázlat (Jogfilozófiák)

Budapest, 2000
Jogtudomány

H. Szilágyi István szerk.: Jog és antropológia (Jogfilozófiák)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila szerk.: Emberi jogok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Hart, H. L. A.: A jog fogalma (Osiris könyvtár - Jog)

Fordító: Takács Péter
Budapest, 1995
Jogtudomány

Hart, H. L. A.: Jog, szabadság, erkölcs (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Krokovay Zsolt
Budapest, 1999
Jogtudomány

Horváth Barna: Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái (Osiris könyvtár - Jog)

Fordító: Zsidai Ágnes
Budapest, 1995
Jogtudomány

Horváth Éva - Kálmán György: Nemzetközi eljárások joga - a kereskedelmi választottbíráskodás (Pázmány/Osiris könyvek)

Budapest, 1999
Jogtudomány

Jakab András - Sebők Miklós (szerk.): Empirikus jogi kutatások. Paradigmák, módszertan, alkalmazási területek

Budapest, 2020
Jogtudomány

Jány János - Ilosvai Gábor - Bölcskei János: Médiajogi kézikönyv. I.

Budapest, 2000
Jogtudomány

Jány János - Ilosvai Gábor - Bölcskei János: Médiajogi kézikönyv. II.

Budapest, 2000
Jogtudomány

Jellinek, Georg: Általános államtan (Jogfilozófiák)

Fordító: dr. Szilágyi Péter
Budapest, 1994
Jogtudomány

Jóri András: Adatvédelmi kézikönyv. Elmélet, történet, kommentár (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Jogtudomány

Kállay István: Városi bíráskodás Magyarországon 1686-1848 (Jogtörténet)

Budapest, 1996
Jogtudomány

Kende Tamás - Szűcs Tamás szerk.: Az Európai Unió politikái (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Kende Tamás - Szűcs Tamás szerk.: Európai közjog és politika (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Jogtudomány

KBART