"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

  • 1
  • 2

Cs. Kiss Lajos - Karácsony András szerk.: A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége. Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából (Jogfilozófiák)

Fordító: Cs. Kiss Lajos et al.
Budapest, 1994
Jogtudomány

Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás

Budapest, 1998
Jogtudomány

Adler, Freda - Mueller, Gerhard O. W. - Laufer, William S.: Kriminológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Bódig Mátyás - B. Varga Éva
Budapest, 2000
Jogtudomány

Paczolay Péter szerk.: Alkotmánybíráskodás. Alkotmányértelmezés (Jogfilozófiák)

Fordító: Bánfalvi András
Budapest, 1995
Jogtudomány

Masenkó-Mavi Viktor szerk.: Az Európa Tanács válogatott egyezményei

Budapest – Strasbourg, 1999
Jogtudomány

Balogh Ágnes - Tóth Mihály szerk.: Magyar büntetőjog. Általános rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2010
Jogtudomány

Bándi Gyula: Környezetjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Benacchio, Giannantonio: Az Európai Közösség magánjoga. Polgári jog, kereskedelmi jog (Osiris tankönyvek)

Fordító: Földi András - Csizmazia Norbert
Budapest, 2003
Jogtudomány

Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Fordító: Zsidai Ágnes
Budapest, 2003
Jogtudomány

Boytha Györgyné - Hargita Arpád - Sárai József - Tóth Tihamér szerk.: Versenyjogi esetek. Az Európai Bíróság gyakorlata (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Christie, Nils: Büntetésipar. A nyugati stílusú gulagok felé (Osiris könyvtár - Jogtudomány)

Fordító: Zalotay Melinda
Budapest, 2004
Jogtudomány

Coing, Helmut: A jogfilozófia alapjai (Osiris tankönyvek)

Fordító: Szabó Béla
Budapest, 1996
Jogtudomány

Degré Alajos: Válogatott jogtörténeti tanulmányok (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Fordító: Varga Csaba
Budapest, 2004
Jogtudomány

Dezső Márta - Vincze Attila szerk.: A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Fordító: Ádám Antal
Budapest, 2004
Jogtudomány

Erdő Péter: Egyházjog a középkori Magyarországon

Budapest, 2001
Jogtudomány

Farkas Akos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Fazekas Marianna szerk.: Közigazgatási jog - különös rész. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2011
Jogtudomány

Ficzere Lajos szerk.: Magyar közigazgatási jog. Általános rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Jogtudomány

Ficzere Lajos - Forgács Imre szerk.: Közigazgatási jog. Különös rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Forgács Imre: Mégsem éjjeliőr? Az európai kormányzás esélyei és a pénzügyi válság

Budapest, 2009
Jogtudomány

Forgács Imre szerk.: Gazdasági szektorok és jogharmonizáció (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Földes Gábor szerk.: Pénzügyi jog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Földvári József: Magyar büntetőjog. Általános rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Gil Ibánez, Alberto J.: A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása. A nemzeti és az európai közigazgatások szerepe (Magyarország az Európai Unióban)

Fordító: Szilágyi István
Budapest, 2000
Jogtudomány

Gönczi Katalin: Magyarok az amerikai Legfelsőbb Bíróság előtt (Jogtörténeti értekezések)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Gyulavári Tamás - Könczei György: Európai szociális jog (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila szerk.: Emberi jogok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Hart, H. L. A.: A jog fogalma (Osiris könyvtár-Jog)

Fordító: Takács Péter
Budapest, 1995
Jogtudomány

Hart, H. L. A.: Jog, szabadság, erkölcs (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Krokovay Zsolt
Budapest, 1999
Jogtudomány

Horváth Barna: Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái (Osiris könyvtár - Jog)

Fordító: Zsidai Ágnes
Budapest, 1995
Jogtudomány

Horváth Éva - Kálmán György: Nemzetközi eljárások joga - a kereskedelmi választottbíráskodás (Pázmány/Osiris könyvek)

Budapest, 1999
Jogtudomány

Jány János - Ilosvai Gábor - Bölcskei János: Médiajogi kézikönyv. I.

Budapest, 2000
Jogtudomány

Jány János - Ilosvai Gábor - Bölcskei János: Médiajogi kézikönyv. II.

Budapest, 2000
Jogtudomány

Jellinek, Georg: Általános államtan (Jogfilozófiák)

Fordító: Szilágyi Péter
Budapest, 1994
Jogtudomány

Varga Csaba szerk.: Jog és filozófia. Antológia a század első felének kontinentális jogi gondolkodása köréből (Jogfilozófiák)

Fordító: Varga Csaba
Budapest, 1998
Jogtudomány

Takács Péter szerk.: Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből (Jogfilozófiák)

Fordító: Ádám Antal
Budapest, 1995
Jogtudomány

Jóri András: Adatvédelmi kézikönyv. Elmélet, történet, kommentár (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Jogtudomány

Kállay István: Városi bíráskodás Magyarországon 1686-1848 (Jogtörténet)

Budapest, 1996
Jogtudomány

Kende Tamás - Szűcs Tamás szerk.: Európai közjog és politika (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Jogtudomány

Kende Tamás szerk.: Nemzetközi jogi szemelvények és dokumentumok I.

Budapest, 2000
Jogtudomány

Kende Tamás szerk.: Nemzetközi jogi szemelvények és dokumentumok II.

Fordító: Földi Éva
Budapest, 2000
Jogtudomány

Kende Tamás - Szűcs Tamás szerk.: Az Európai Unió politikái (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Kengyel Miklós: A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben (Osiris könyvtár - Jogtudomány)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2014
Jogtudomány

Kengyel Miklós - Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2009
Jogtudomány

Kerekes Zsuzsa: Parlamenti ábécé

Budapest, 1999
Jogtudomány

Király Tibor: Büntetőeljárási jog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Kiss György szerk.: Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a jogközelítés folyamatában (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Koppányi Szabolcs: A hírközlés szabályozása az Európai Közösségben és Magyarországon (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1996
Jogtudomány

  • 1
  • 2