Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Dienes Dénes szerk.: Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek 16-17. század (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 2001
Történelem

Renfrew, Colin: A civilizáció előtt. A radiokarbon-forradalom és Európa őstörténete (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Dezső Tamás
Budapest, 1995
Történelem

Renfrew, Colin - Bahn, Paul: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat (Osiris tankönyvek)

Fordító: Dezső Tamás - Vicze Magdolna - Benczik Vera
Budapest, 1999
Történelem

Runciman, Steven: A keresztes hadjáratok története

Fordító: Bánki Vera - Nagy Mónika Zsuzsanna
Budapest, 1999
Történelem

Runciman, Steven: Konstantinápoly eleste, 1453

Fordító: Bánki Vera
Budapest, 2000
Történelem

Sallai Gergely: Az első bécsi döntés (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2002
Történelem

Shahar, Shulamith: A negyedik rend. Nők a középkorban (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Pukánszkyné Király Katalin
Budapest, 2004
Történelem

Shahar, Shulamith: Gyermekek a középkorban

Fordító: Pukánszkyné Király Katalin - Vajda Zsuzsanna
Budapest, 2000
Történelem

Shakabpa, Tsepon W. D.: Tibet története

Fordító: Szántai Zsolt
Budapest, 2000
Történelem

Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse

Budapest, 2002
Történelem

Simon Róbert: Goldziher Ignác. Vázlatok az emberről és a tudósról (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2000
Történelem

Sipos Péter szerk.: Imrédy Béla a vádlottak padján (Párhuzamos archívum)

Budapest, 1999
Történelem

Sombart, Nicolaus: Ifjúkor Berlinben 1933-1943

Fordító: Földényi F. László
Budapest, 2000
Történelem

Spira György: Vad tűzzel

Budapest, 2000
Történelem

Spitzer, Shlomo J. - Komoróczy Géza: Héber kútforrások. Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig (Hungaria Judaica)

Fordító: Komoróczy Szonja Ráhel - Strbik Andrea
Budapest, 2003
Történelem

Stemlerné Balog Ilona: Történelem és fotográfia

Budapest, 2009
Történelem

Strasserné Chorin Daisy - Bán D. András: Az Andrássy úttól a Park Avenue-ig. Fejezetek Chorin Ferenc életéből (1879-1964)

Budapest, 1999
Történelem

Patay-Horváth András szerk.: Suetonius összes művei (Sapientia humana)

Fordító: Kis Ferencné - Kopeczky Rita
Budapest, 2004
Történelem

Sz. Bíró Zoltán: Az elmaradt alkotmányozás. Oroszország a XIX. század második felében

Budapest, 2017
Történelem

Sz. Jónás Ilona szerk.: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-XV. század (Osiris tankönyvek)

Fordító: Borzsák István et al.
Budapest, 1999
Történelem

Szabó Csaba szerk.: A Grősz-per előkészítése. 1951 (Párhuzamos archívum)

Budapest, 2001
Történelem

Szabó Csaba szerk.: Egyházügyi hangulat-jelentések. 1951, 1953 (Párhuzamos archívum)

Budapest, 2000
Történelem

Szabó Dániel szerk.: Az első világháború (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2009
Történelem

Szakolczai Attila szerk.: 1956 (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2006
Történelem

Szalay László: Válogatott történeti tanulmányok (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2000
Történelem

Széchenyi István: Napló (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 2002
Történelem

Szekfű Gyula: Nép, nemzet, állam. Válogatott tanulmányok (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2002
Történelem

Szekfü Gyula: Rövid magyar történet, 1606-1939 (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2002
Történelem

Érszegi Géza szerk.: Árpád-kori legendák és intelmek. Szentek a magyar középkorból 1. (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 2001
Történelem

Klaniczay Gábor - Madas Edit szerk.: Legendák és csodák (13-16. század). Szentek a magyar középkorból 2. (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 2001
Történelem

Szijártó M. István: A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792

Budapest, 2005
Történelem

Szilágyi János György: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok

Budapest, 2005
Történelem

Szilágyi János György szerk.: Voces paginarum. Magyar ókortudomány a huszadik században

Budapest, 2008
Történelem

Kozák Gyula - Molnár Adrienne - Körösi Zsuzsanna szerk.: Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni! Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből (’56)

Budapest, 1993
Történelem

Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása (Osiris könyvtár - Szűcs Jenő művei)

Budapest, 1997
Történelem

Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2002
Történelem

Taagepera, Rein: A finnugor népek az orosz államban (Europica varietas)

Fordító: Kovács Lajos
Budapest, 2000
Történelem

Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve

Budapest, 2002
Történelem

Teleki Pál: Válogatott politikai írások és beszédek (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2000
Történelem

Jalsovszky Katalin szerk.: The Life of Governor Louis Kossuth with his Public Speeches in the United States, and a Brief History of the Hungarian War of Independence

Budapest, 2001
Történelem

Thompson, Edward Palmer: Az angol munkásosztály születése (Sapientia humana)

Fordító: Andor Mihály et al.
Budapest, 2007
Történelem

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború (Sapientia humana)

Fordító: Muraközy Gyula
Budapest, 1999
Történelem

Thuróczy János - Rogerius mester: A magyarok krónikája - Siralmas ének (Millenniumi magyar történelem - Források)

Fordító: Bellus Ibolya et al.
Budapest, 2001
Történelem

Tisza István: Válogatott politikai írások és beszédek (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2003
Történelem

Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században

Budapest, 2009
Történelem

Tóth István György szerk.: Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig

Budapest, 2001
Történelem

Tóth István György szerk.: A Concise History of Hungary. The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present

Fordító: Adams Bernard - Kérészy Sarolta - Ágnes Palkó
Budapest, 2005
Történelem

Tóth István György szerk.: Mil ans d’histoire hongroise. Histoire de la Hongrie de la Conquete jusqu’a nos jours

Budapest, 2003
Történelem

Tóth István György szerk.: Geschichte Ungarns. Nation unter der Stephanskrone

Budapest, 2005
Történelem

Totman, Conrad: Japán története

Fordító: Antóni Csaba
Budapest, 2006
Történelem

KBART