Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Smitmans-Vajda, Barbara: Dionüszosz philoszophosz. Nietzsche - Bolond és művész (Horror metaphysicae)

Fordító: Vajda Mihály
Budapest, 1999
Filozófia

Somos Róbert szerk.: Középső platonizmus. Szöveggyűjtemény (Historia philosophiae)

Fordító: Bene László et al.
Budapest, 2005
Filozófia

Sorel, Georges: Gondolatok az erőszakról (Századvég könyvtár - Politikai gondolkodók)

Fordító: Burján Mónika et al.
Budapest, 1994
Filozófia

Spinoza, Benedictus de: Etika (Sapientia humana)

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1997
Filozófia

Spinoza, Benedictus de: Teológiai-politikai tanulmány (Sapientia humana)

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 2002
Filozófia

Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban (Historia philosophiae)

Fordító: Bugár M. István
Budapest, 2002
Filozófia

Strawson, Peter Frederick: Az érzékelés és a jelentés határai. Értekezés Kant A tiszta ész kritikája című művéről (Horror metaphysicae)

Fordító: Orosz István
Budapest, 2000
Filozófia

Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély esztétikai politika a 18. századi Angliában (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Filozófia

Sziklai László: Heidegger és az ínség kora (Horror metaphysicae)

Budapest, 1997
Filozófia

Szolovjov, Vlagyimir: Az Antikrisztus története. Három beszélgetés a háborúról, a haladásról és a világtörténelem végéről (Századvég könyvek - Orosz gondolkodók)

Fordító: Kiss Ilona
Budapest, 1993
Filozófia

Tallár Ferenc szerk.: A kereszténység és az európai tradíció (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Budapest, 2001
Filozófia

Tallár Ferenc szerk.: Az emberi jogok és az európai tradíció

Budapest, 2002
Filozófia

Tatár György: Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata (Horror metaphysicae)

Budapest, 2000
Filozófia

Taylor, A. E.: Platón (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Bárány István - Betegh Gábor
Budapest, 1997
Filozófia

Toronyai Gábor: Tudományos életfilozófia. Tanulmány Edmund Husserl késői gondolkodásáról (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Filozófia

Tóth Imre: Isten és geometria (Horror metaphysicae)

Fordító: Czirják József et al.
Budapest, 2000
Filozófia

Vajda Mihály: A posztmodern Heidegger (Alternatívák)

Budapest, 1993
Filozófia

Vajda Mihály: Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek (Horror metaphysicae)

Budapest, 1996
Filozófia

Vajda Mihály: Változó evidenciák. Útban a posztmodern felé (Filozófia)

Budapest, 1992
Filozófia

Vajda Mihály szerk.: Martin Heidegger, Heller Ágnes, Edmund Husserl, Vajda Mihály és mások a fenomenológiáról - Gond. Filozófiai esszéfolyóirat, 2000. 25-26. szám

Budapest, 2000
Filozófia

Vidrányi Katalin: Krisztológia és antropológia

Budapest, 1998
Filozófia

Wallis, Richard T.: Az újplatonizmus (Historia philosophiae)

Fordító: Buzási Gábor
Budapest, 2002
Filozófia

White, Hayden: A történelem terhe (Horror metaphysicae)

Fordító: Berényi Gábor et el.
Budapest, 1997
Filozófia

Sen, Amartya: Az igazságosság eszméje

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2020
Filozófia, Közgazdaságtan

Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Válogatott esszék

Fordító: Jónás Csaba
Budapest, 2021
Filozófia, Politika - Politológia

Aczel, Richard: Hogyan írjunk esszét? (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Szegedy-Maszák Anna
Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ács Pál: Az idő ósága. Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Arany Zsuzsa: Kosztolányi Dezső élete

Budapest, 2017
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Arany Zsuzsanna (szerk.): Pardon… Az Új Nemzedék rovata Kösztolányi Dezső szerkesztésében 1919-1921

Budapest, 2019
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ármeán Otília - Odorics Ferenc szerk.: Határon (deKON-KÖNYVek)

Kolozsvár – Szeged, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bahtyin, Mihail: Dosztojevszkij poétikájának problémái (Sapientia humana - Mihail Bahtyin művei)

Fordító: Könczöl Csaba et al.
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bahtyin,Mihail: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Rabelais és Gogol. A szó művészete és a népi nevetéskultúra (Sapientia humana - Mihail Bahtyin művei)

Fordító: Könczöl Csaba - Raincsák Réka
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Barthes, Roland: A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Fordító: Babarczy Eszter et al.
Budapest, 1996
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály szerk.: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály szerk.: Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bednanics Gábor - Kékesi Zoltán - Kulcsár Szabó Ernő szerk.: Identitás és kulturális idegenség (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bende József- Hafner Zoltán: Pilinszky János bibliográfia

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal - Vilcsek Béla - Szamosi Gertrud - Sári László szerk.: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal - Vilcsek Béla szerk.: A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay László szerk.: Radnóti Miklós fényképek

Budapest, 1999
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom rövid története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2015
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Culler, Jonathan: Dekonstrukció. Elmélet és kritika a strukturalizmus után (Horror metaphysicae)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 1997
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Csokits János: Pilinszky Nyugaton. A költő 32 levelével

Budapest, 1992
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

De Man, Paul: Esztétikai ideológia (Orbis Universitatis)

Fordító: Katona Gábor
Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

De Man,Paul: Olvasás és történelem. Válogatott írások (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Fordító: Nemes Péter
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Devescovi Balázs: A mítosz és Fanni. A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományait környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0 (deKON-KÖNYVek)

Budapest – Szeged, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Domokos Mátyás: Leletmentés. Könyvek sorsa a „nemlétező” cenzúra korában, 1948-1989 (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 1996
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

KBART