Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): Instrukció a keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve liturgikus előírásainak alkalmazásához

Fordító: Kocsis Péter Fülöp
Budapest, 2010
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Németh László Imre (szerk.): XIII. Leó pápa apostoli körlevele a munkások helyzetéről. Rerum novarum

Fordító: Prohászka Ottokár
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Németh László Imre (szerk.): A népi jámborság és liturgia direktóriuma. Alapelvek és iránymutatók

Fordító: Domokos György
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Németh László Imre (szerk.): A papi élet és szolgálat direktóriuma

Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): A Püspöki Szinódus zárójelentése a családról Ferenc pápának. A Püspöki Szinódus 14. Rendes Közgyűlésének (2015. október 4-25.) záróokmánya

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok

Fordító: Ivancsó István
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): Az üdvözülés reménye a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek számára

Fordító: Ivancsó István
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum

Pál pápa, VI.: Evangelii nuntiandi. Az evangélium hirdetése kezdetű apostoli buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban

Fordító: Várnai Jakab OFM
Budapest, 2012
Egyházi dokumentum

Pál pápa, VI.: VI. Pál pápa apostoli levele az 1975. évi egyetemes jubileumi szentév meghirdetésére. Megtérés és kiengesztelés

Budapest, 1974
Egyházi dokumentum

Szigeti Kerény (szerk.): Büntetéseink elengedése. A búcsúkról

Budapest, 1989
Egyházi dokumentum

Almanach naptárral 1889. évre

Budapest, 1888
Egyházi dokumentum

Amit Isten egybekötött. Pápai megnyilatkozások a katolikus házasságról, 1880-1981 és a Magyar Püspöki Kar 1956. szept. 12-i körlevele az abortusz ellen

Budapest, 1986
Egyházi dokumentum

A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

Dignitas Connubii. Instrukció. Az egyházmegyei és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmisségi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról

Fordító: Csordás Eörs
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Dokumentum az emberi testvériségről a világ békéje és a békés emberi együttélés érdekében

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége. Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága

Fordító: Kovács Gergely
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

Egységes katolikus anyakönyvezési szabályzat

Budapest, 1988
Egyházi dokumentum

Éhezés a világban. Kihívás mindannyiunk számára: a szolidáris fejlődés

Fordító: Somorjai Ádám
Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

Emlékezet és kiengesztelődés. Az Egyház és a múlt bűnei. A nemzetközi Teológia Bizottság dokumentuma

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Az Eukarisztia éve. Kezdeményezések és javaslatok. Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

Az evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünnepélyes aláírásának dokumentumai

Fordító: Hafenscher Károly et al.
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Fatima üzenete. A harmadik titok dokumentumai és a Hittani Kongregáció kommentárja

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Felelősségünk a teremtett világért. „Minden általa és érte teremtetett…”

Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

Határozat a keleti katolikus egyházakról

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

Határozat a papság képzéséről. II. Vatikáni Egyetemes Zsinat

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

Határozat a Püspökök pásztori tisztségéről az Egyházban

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

A házasságra és a családi életre való felkészítés lelkipásztori irányelvei. Az olasz püspöki konferencia család- és életügyi bizottságának dokumentuma

Fordító: Domokos György
Budapest, 2013
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

Hittani rendelkezés az Isteni kinyilatkoztatásról

Budapest, 1968
Egyházi dokumentum

A hittani szent kongregáció nyilatkozata az egyházról szóló katolikus tanításnak néhány jelenkori tévedés elleni védelméről

Fordító: Miklós Béla
Budapest, 1973
Egyházi dokumentum

Homiletikai direktórium

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

Igazságosság a világban

Budapest, 1972
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat határozata a világiak apostolkodásáról

Budapest, 1966
Egyházi dokumentum

A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései a Szent Liturgiáról

Budapest, 1964
Egyházi dokumentum

Irányelvek a cigánypasztorációban

Fordító: Forró József
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

A kereszténység és a vallások. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

Körlevél a húsvéti ünnepek előkészítéséről és megünnepléséről

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

Közép katekizmus katholikus gyermekek számára a religió történetének rövid vázlatával

Budapest, 1890
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

Liturgiam authenticam. A népnyelvek használata a római liturgia könyveinek kiadásában

Fordító: Rihmer Zoltán
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

A magyar Püspöki kar körlevele a kath. házasságról

Budapest, 1924
Egyházi dokumentum

A magyar püspöki konferencia kiegészítő szabályai az egyházi törvénykönyvhöz

Budapest, 1994
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

A magyarországi Katolikus Egyház urnatemetési szabályzata

Budapest, 1988
Egyházi dokumentum

A magyarországi latin és görög szertartású római katholikus népiskolák tanterve

Budapest, 1905
Egyházi dokumentum

A megváltás teológiájával kapcsolatos néhány kérdés. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Vanyó László
Budapest, 1997
Egyházi dokumentum

Nagy katekizmus katholikus tanulók számára, a városi iskolákban a Religio történetének rövid vázlatával

Budapest, 1900
Egyházi dokumentum, Lelkiségi irodalom

A Neokatekumenális Út statútuma

Fordító: Szabó Tamás
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

Nyilatkozat a keresztény nevelésről

Budapest, 1969
Egyházi dokumentum

Nyilatkozat az egyház viszonyáról a nem-keresztény vallásokhoz

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum

Our responsibility for the created world. Circular Letter of the Hungarian Catholic Bishops Conference on the Protection of the Created World

Fordító: Sarolta Laura - Sáringer Zoltán Baritz OP
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

Pacem in Terris. XXIII. János pápa enciklikája

Fordító: Kosztolányi István
Budapest, 1963
Egyházi dokumentum

VI. Pál pápa Evangeli nuntiandi - az Evangélium hirdetése - kezdetű buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban

Budapest, 2012
Egyházi dokumentum

KBART