Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Dogmatika

Adam, Karl: A katolicizmus lényege

Fordító: Vécsey Gábor báró
Budapest, 1936
Dogmatika, Egyéb teológia

Artner Edgár: Ókeresztény egyház- és dogmatörténet. Ókeresztény egyház- és vallástörténet a vallástörténet megvilágításában

Budapest, 1946
Dogmatika, Egyháztörténelem

Csordás Eörs: Kiskatekizmus a szentévi teljes búcsúról

Budapest, 1999
Dogmatika

Demény Dezső - Baumann Károly: Katholikus apologetika. A középiskolák VIII. osztálya számára

Budapest, 1908
Dogmatika, Egyéb teológia

Dolhai Lajos: A szentségek teológiája

Budapest, 2015
Dogmatika

Dudek János: Bűnbocsánat az Ősegyházban. Dogmatörténeti részlet

Budapest, 1910
Dogmatika, Egyéb teológia

Előd István: Katolikus dogmatika

Budapest, 1978
Dogmatika

Előd István: Vallás és egyház katolikus szemmel

Budapest, 1981
Dogmatika

Erdő Péter: Eucharisztia. Az áldozat, a találkozás és a jelenlét szentsége

Budapest, 2005
Dogmatika

Gál Ferenc: Az örök élet reménye

Budapest, 1974
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Ferenc: Dogmatika

Budapest, 1990
Dogmatika

Gál Ferenc: Idő az örökkévalóságban

Budapest, 1963
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Péter: A New Age. Keresztény szemmel

Budapest, 2010
Dogmatika

Grynaeus Alajos: Akadémiai egyházi beszéd, mellyet Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról dogmaticailag meghatározott hit-czikknek ünnepélyes kihirdetése alkalmakor az Egyetemi templomban tartott Grynaeus Alajos

Budapest, 1855
Dogmatika, Egyháztörténelem

Holma István: A kereszténység eredete és a modern evolutio. Hitvédelmi tanulmány

Budapest, 1904
Dogmatika

Kereszty Rókus: Bevezetés az Egyház teológiájába

Budapest, 1998
Dogmatika, Egyéb teológia

Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés [1995]

Fordító: Csizmazia Placid
Budapest, 1995
Dogmatika

Kereszty Rókus O. Cist: A kereszténység más világvallások között. Mai apologetika

Fordító: Rehák Aranka
Budapest, 2011
Dogmatika

Kereszty Rókus Ocist: A Bárány menyegzője. Az Eucharisztia teológiája történeti, biblikus és rendszerező megközelítésben

Budapest, 2008
Dogmatika

Kovács Zoltán: Íme, az Úr szolgálóleánya. Teológiatörténeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a mariológia tanulmányozásához

Budapest, 2016
Dogmatika

Kránitz Mihály: Alapvető hittan. Theologia fundamentalis. Levelező tagozatos jegyzet

Budapest, 1999
Dogmatika

Kránitz Mihály (szerk.): Az Egyház. Alapvető hittan 3.

Budapest, 1999
Dogmatika, Tankönyv

Kuminetz Géza: A kiengesztelődés szentségei

Budapest, 2008
Dogmatika, Egyéb teológia

Ladocsi Gáspár (szerk.): Dogmatika I. rész. A kinyilatkoztatás Istene a Szentháromság

Budapest, 1993
Dogmatika, Tankönyv

Mihályfi Ákos: Az emberek megszentelése. Szentségek és szentelmények. Egyetemi előadások a lekipásztorkodástan köréből

Budapest, 1926
Dogmatika, Egyéb teológia

Nemes György - Mácsik Mária: Isten útján. Dogmatika. Erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára

Budapest, 2016
Dogmatika, Erkölcsteológia, Hittankönyv

Nemes György - Nemes Rita - Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára

Budapest, 2016
Dogmatika, Erkölcsteológia, Hittankönyv

Platz Bonifác: Apologiai vitatkozások az igazság körül

Budapest, 1915
Dogmatika, Egyéb teológia

Prohászka Ottokár: Hit és ész. Hitvédelmi dolgozatok

Budapest, 1928
Dogmatika, Egyéb teológia

Puskás Attila: A kegyelem teológiája

Budapest, 2016
Dogmatika

Puskás Attila: A teremtés teológiája

Budapest, 2006
Dogmatika, Egyéb teológia

Puskás Attila: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés [2015]

Fordító: Csizmazia Placid
Budapest, 2015
Dogmatika, Egyéb teológia

Puskás Attila (szerk.): Élő kövekből épülő egyház

Budapest, 2011
Dogmatika

Rusznák Miklós: A Keleti Egyház miséi. A mise dogmatikus, történelmi és szövegkritikai előadása. Aranyszáju Szent János, Nagy Szent Vazul és Dialogosz Szent Gergely miséivel

Budapest, 1915
Dogmatika, Liturgia - Zene

Schütz Antal: Dogmatika 1. A Katolikus hitigazságok rendszere

Budapest, 1937
Dogmatika, Kézikönyv

Schütz Antal: Dogmatika 2. A Katolikus hitigazságok rendszere

Budapest, 1937
Dogmatika, Kézikönyv

Schütz Antal: Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál

Budapest, 1938
Dogmatika, Egyéb teológia

Schütz Antal: Katolikus hitvédelem. A középfokú iskolák legfelső osztálya számára és magánhasználatra

Budapest, 1946
Dogmatika, Tankönyv

Theurer, Andreas: Miért ne lehetnék katolikus? Egy evangélikus lelkész „illetlen” gondolatai

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2013
Dogmatika, Lelkiségi irodalom

Uhlyárik Jenő: Apologétika vagy a katholikus vallás alapigazságainak védelme. Az atheizmusról, oantheizmusról, materializmusról és darvinizmusról szóló függelékkel

Budapest, 1908
Dogmatika, Egyéb teológia

Uhlyárik Jenő: Apologétika vagy a katolikus vallás alapigazságainak védelme

Budapest, 1946
Dogmatika, Hittankönyv

Uhlyárik Jenő - Madarász István: Apologétika vagy a katholikus vallás alapigazságainak védelme

Budapest, 1914
Dogmatika, Tankönyv

Walter János: Az első három század keresztényellenes ráfogásai

Budapest, 1914
Dogmatika, Egyháztörténelem

Ziegenaus, Anton - Scheffczyk, Leo: A teremtés jövője Istenben. Eszkatológia

Budapest, 2008
Dogmatika, Kézikönyv

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Dogmatika, Hittankönyv

KBART