Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Történelem

Pacséri Károly: A Magyar Nemzet Története kapcsolatban a világtörténet legfontosabb eseményeivel 1. rész. A polgári leányiskola III. osztálya részére

Budapest, 1912
Tankönyv, Történelem

Pataky Arnold: Emlékbeszéd Mihályfi Ákos volt osztályelnök, tiszteleti tag felett

Budapest, 1938
Életrajz, Történelem

Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837/39-iki hűtlenségi perének története kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével

Budapest, 1913
Történelem

Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz

Budapest, 1900
Történelem

Preszly Elemér: A Hiteltől a Nagy Magyar Szatiráig. Harminc év Széchenyi István életéből

Budapest, 1941
Életrajz, Történelem

Prónai Lajos: A puszták börtönében. Magyar hadifoglyok kalandozása Orosz-Turkesztánban. Az ifjúság számára

Budapest, 1930
Gyermek - ifjúsági irodalom, Magyar irodalom, Történelem

Radó Polikárp: Magyarország legrégibb liturgikus könyve: A Szelepchényi kódex

Budapest, 1940
Történelem

Reiner János (szerk.): A Szent István Akadémia Értesítője. 1925. X. év. 2. szám

Budapest, 1925
Történelem

Róna Tamás - Mezei Mónika: A magyarországi zsidóság története

Budapest, 2018
Tankönyv, Történelem

Rónai András (szerk.): Atlas of Central Europe

Budapest, 1993
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Rózsa Huba: Izrael története. Jegyzet

Budapest, 2019
Tankönyv, Történelem

Rusznyák Gyula: Faluvédelem. A falu társadalmi problémái

Budapest, 1935
Pszichológia - Szociológia, Történelem

Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codes Theodosianus tükrében

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv, Történelem

Schlett András: Sziget a szárazföldön. A Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 és 1990 között

Budapest, 2007
Tankönyv, Történelem

Sebes Gyula: Neveléstörténet. A nevelőoktatás elméletének története az ősidőktől napjainkig

Budapest, 1947
Történelem

Simor János (szerk.): A főméltóságú herczeg-prímásnak három irata és függelékül B. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő exellentiájának levele a herczeg-prímáshoz

Budapest, 1867
Történelem

Stifter, Adalbert: Bécs és a bécsiek

Fordító: Muth Ágota Gizella
Budapest, 2005
Magyar irodalom, Történelem

Surányi-Unger Tivadar: A gazdasági válságok történetének vázlata 1920-ig

Budapest, 1921
Történelem

Szakály Sándor: A bécsi döntésektől a Szovjetunió elleni hadba lépésig. Lehetőségek és kényszerek

Budapest, 2004
Történelem

Szelke László (szerk.): Közvetítő kisebbségek a Kárpát-medencében

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Szuromi Kristóf: Vérebek, barbárok, szamaritánusok. Az oszmánkép változatai a 16 - 17. századi Európában

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Török József (szerk.): Szent István tisztelete

Budapest, 1988
Történelem

Túri Béla: Külpolitika és királykérdés

Budapest, 1935
Történelem

Ujházy László: A Magyar Nemzet oknyomozó történelme. Középiskolák VIII. osztálya számára

Budapest, 1906
Tankönyv, Történelem

Ujházy László: A magyar nemzet történelme. Középiskolák alsó osztályai számára. I. rész a harmadik osztály számára

Budapest, 1909
Tankönyv, Történelem

Ujházy László: A magyar nemzet történelme. Tanítóképzők részére

Budapest, 1904
Történelem

Ujházy László: Egyetemes történelem. Középiskolák felső osztályai számára 1. rész

Budapest, 1902
Történelem

Ujházy László: Egyetemes történelem. Középiskolák felső osztályai számára 3. rész

Budapest, 1904
Történelem

Újváry Zsuzsanna, J. (szerk.): Történelmi kalandozások térben és időben

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Váczy János (szerk.): Kazinczy Ferenc levelei. 1782-1831

Budapest, 1907
Magyar irodalom, Történelem

Vargha Damján: Szent Imre problémák

Budapest, 1931
Történelem

Vaszary Kolos: A várnai csata

Pest, 1864
Történelem

Veress Endre: Akták és levelek. Erdély- és Magyarország Moldovával és Havaslaföldével való viszonyához. Első kötet 1468-1540

Budapest, 1914
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Veress Endre: Báthory István lengyel király udvari számadáskönyveinek Magyar- és Erdélyországi adalékai 1576-1586

Budapest, 1918
Történelem

Veress, Andreas: Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. 1. vol., 1468 - 1540

Budapest, 1914
Történelem

Veuillot Lajos: Roma és Loretto 2.

Fordító: Gyurits Antal
Budapest, 1851
Művészet - Kultúra, Történelem

Vincze József: Szent Ferenc és társainak legendája. Szemelvények az Ehrenfeld-kódexből

Budapest, 1907
Magyar irodalom, Történelem

Waldmann György: Egyetemes történelem 1. Tanító- és tanítónőképzők számára - Ó és középkor

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Történelem

Waldmann György: Egyetemes történelem 2. Tanító- és tanítónőképzők számára - Újkor

Budapest, 1906
Egyháztörténelem, Történelem

Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Függelék: a törvények szövege

Budapest, 1904
Történelem

Zubriczky Aladár: A Horváth József-féle Alapítvány története és tanulságai. A Budapesti Kir. Magy. Tudományegyetem Hittudományi Karának használatára

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Történelem

A Foederatio Emericana Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség alapszabályai

Budapest, 1933
Történelem

A kiváltságos ciszterci rend zirci, oilisi, pásztói, és szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára. Az 1910-1911. iskolai évre X. Pius római pápa és I. Ferenc József apostoli király uralkodása alatt

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés, Történelem

A Magyarországi Latin- és Görög-szertartású Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok

Budapest, 1877
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

A Szentatya Magyarországon

Budapest, 1991
Egyháztörténelem, Történelem

A váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos

Budapest, 1898
Egyháztörténelem, Történelem

Értesítő a Váczi Központi és Egyházmegyei Oltáregyesület 1902. május 11-től 1904. aug. 31-ig terjedő működéséről

Budapest, 1904
Történelem

Jelentés a Paulai Szent-Vincze-Egyesület Budapest-Józsefvárosi értekezletének első évi működéséről. 1899

Budapest, 1900
Történelem

Kor- és betürendi útmutató Cantu Caesar világtörténelméhez

Budapest, 1877
Történelem

Szent István király Intelmei és törvényei

Fordító: Bollók János - Kristó Gyula
Budapest, 2001
Történelem

KBART